เมนูหลัก > งานหลักสูตร

 
 
    งานหลักสูตร
     
    เอกสารงานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  (สำหรับอาจารย์)
    แบบฟอร์ม  มคอ.3  และ  มคอ. 5  และ  Curriculum Mapping หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 

Curriculum Mapping -ร.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 

มคอ.3-ร.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงวันที่  16 มิถุนายน  2563

 

มคอ.5-ร.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ปรับปรุงวันที่  16 มิถุนายน  2563

 

TQF 3 Course Syllabus

 

TQF 5 Course Report

   

 

   

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564)

 

Curriculum-mapping หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLOs) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 

แนวทางการกรอกข้อมูลใน มคอ.3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

มคอ. 3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

มคอ. 5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564