เมนูหลัก >งานวิเทศสัมพันธ์

 
 
    งานวิเทศสัมพันธ์
     
    ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์
     
    - นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา
    Email : [email protected]
     
  ข่าวสารงานวิเทศ
     
  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2566

         รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2567 ระยะสั้นจำนวน 11 วัน

         นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษฯ และดาวน์โหลดประกาศฯ และ checklist หรือติดต่อสอบถามทางอีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 043 719 800 ต่อ 3732

ได้ในวันเวลาทำการ ผู้ประสานโครงการ นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา ส่งยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการฯ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (อาคาร D) จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ใบสมัคร+Check list

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     
  ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Chinese language Learning and Socio-Cultural Exchange Program) (เพิ่มเติม)

         รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Chinese language Learning and Socio-Cultural Exchange Program) (เพิ่มเติม) จำนวน 4 คน หลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi Minzu University) เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมีกำหนดเดินทางไปศึกษาในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 รายละเอียดตามประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถามทางอีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 043 719 800 ต่อ 3732 ได้ในวันเวลาทำการ ผู้ประสานโครงการ นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา นักวิชาการศึกษา

          ส่งใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบ เอกสารมายังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการฯ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (อาคาร D) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ 10 มกราคม 2567

ใบสมัคร+Check list

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านสัมภาษณ์

 

  นิสิต COPAG ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The Second Phnom Penh Forum (PPF2) “Minilateralism: ASEAN Centrality and Great-Power Rivalry”

         เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางสาวอนงค์พร ดีพิษ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The Second Phnom Penh Forum (PPF2) “Minilateralism: ASEAN Centrality and Great-Power Rivalry”ณ the Khmer Arts Heritage Conference Hall, Indradevi Building, Royal Academy of Cambodia, กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการค่ายเยาวชนจีน – อาเซียนฤดูร้อน ประจำปี 2566 (CAEYSC-2023) ณ Henan Normal University มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมในการอภิปรายของเยาวชนแต่ละประเทศที่ได้รับเชิญ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย ลักษณะการแลกเเปลี่ยนแนวคิดด้านการให้สิทธิในการออกเสียงและการพัฒนาความคิดอย่างอิสระเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน ผ่านการจัดหาด้านเครื่องมือและทรัพยากร

 

     
  รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Chinese language Learning and Socio-Cultural Exchange Program)

         เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Chinese language Learning and Socio-Cultural Exchange Program) ระยะสั้นเป็นเวลา 30 วัน ณ Harbin Normal University เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2566

         โดยมีกำหนดเดินทางไปศึกษาในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 รายละเอียดตามประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถามทางอีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 043 719 800 ต่อ 3732 ได้ในวันเวลาทำการ ผู้ประสานโครงการ นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา นักวิชาการศึกษา

          ส่งใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสาร ส่งยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (อาคาร D) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ใบสมัคร+Check list

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านสัมภาษณ์

 

     
  โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Inbound Visiting) ระหว่าง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัย National Cheng Kung สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Inbound Visiting) ซึ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญ Professor Dr.Jenn-Jaw Soong จากมหาวิทยาลัย National Cheng Kung สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 เพื่อร่วมพูดคุยหารือระหว่างคณะผู้บริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครองในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบัน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทุนการศึกษารับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ D–413 (ภาคเช้า) มีการเสนาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Changing Political Economy of Southeast Asian Development toward China-USA Competition in the post Covid-19: A Dynamic Design and Analysis of State-Market-Society on Development Strategy Choice” วิทยากรโดย Professor Dr.Jenn-Jaw Soong บรรยายร่วมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ จากนั้น (ภาคบ่าย) คณะบรรณาธิการวารสารการเมืองการปกครองได้ร่วมหารือกับ Visiting Professor แนวทางเข้าสู่วารสารฐานระดับนานาชาติของวารสารการเมืองการปกครอง
และในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2566 Professor Dr.Jenn-Jaw Soong, รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอีสาน ณ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

     
  ด่วน!!! ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายฯ (CAEYSC-2023) ประจำปี 2566

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนจีน-อาเซียนฤดูร้อน ประจำปี 2566 ณ Henan University มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2566

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

เอกสารเพิ่มเติม

Check List + ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

     
  นิสิต COPAG พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างชาติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566 โดย อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร อาจารย์ ดร.สิรกุล สุวินทวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา นักวิชาการศึกษา นำนิสิตวิทยาลัยฯ จำนวน 15 คน ที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษได้ไปเรียนรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและนักศึกษา USM นำเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ USM

กิจกรรมภายในโครงการ มีการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน โดยการแนะนำจากคณะตัวแทนนักศึกษา (USM Buddies) เยี่ยมชมอควาเรียม จุดท่องเที่ยวธรรมชาติ เยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ เมืองปีนัง และรับฟังการรบรรยายพิเศษ หน้าที่และความรับผิดชอบของสถานกงสุล สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย กับความสัมผัสไทยกับปีนัง โดย นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ นิสิตยังได้เพิ่มประสบการณ์ในการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำรงชีวิตในต่างประเทศ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

อ่านเพิ่มเติม

     
  นิสิตปริญญาเอก นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า รองคณบดีฯฝ่ายบัณฑิตศึกษา ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และ ดร. ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการและวิจัย นำนิสิตระดับปริญญาเอก 2 คน ได้แก่ นายกฤติทัต ฉายไสว และ นายพชร คณะมะ เดินทางไปร่วมนำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th National Socio-Legal Research Forum on Law Enforcement during the COVID-19 Pandemic” ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของบันทึกความตกลงทางวิชาการและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม

     
  รับสมัครนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-Time Student) ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในการภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทุกวิชาเอก

เพื่อเข้าร่วมโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound) ระยะสั้นเป็นเวลา 5 วัน ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีกำหนดเดินทางไปศึกษาในระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

     
  รับสมัครนิสิต ป.ตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษฯ ระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2562

สมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม

         
  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound)
  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ชั้น 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
อ่านเพิ่มเติม
     
  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
       

สมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม

 

     
  COPAG ประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
 

      COPAG เข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.สิรกุล สุวินทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวจีรวรรณ บุญคำภา นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่างๆภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

อ่านเพิ่มเติม

     
  ดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้เดินทางไป Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562   ระหว่างการเดินทางไป USM ในครั้งนี้ นอกจากไปดำเนินความร่วมมือทางวิชาการแล้วนั้น ยังได้มีการพูดคุยกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ของ School of Languages, Literacies, and Translation เพื่อติดต่อและเยี่ยมชมสถานที่ในการพานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองไปศึกษาและเพิ่มประสบการณ์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม