เมนูหลัก >โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ

 
 
  เอกสารโครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ
   
เปิดรับผลงานของคณาจารย์และบุคลากรเพื่อจัดพิมพ์ในโครงการผลิตตำราฯ
เอกสารที่ผู้เขียนต้องส่ง
ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอตีพิมพ์ผลงาน-COPAG-Press
แบบฟอร์มการปรับแก้ระบุหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการผลิตตำรากรณีไม่นำมาขอตำแหน่งทางวิชาการ