เมนูหลัก > งานงบประมาณ

 
 
    งานงบประมาณ
     
   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

   
  ปีงบประมาณ 2566
   

งบประมาณเงินแผ่นดิน

   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 เงินแผ่นดิน COPAG MSU ตั้งต้น
    งบประมาณเงินรายได้
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 เงินรายได้ COPAG MSU ตั้งต้น
   
  ปีงบประมาณ 2567
   

งบประมาณเงินแผ่นดิน

   

 
    งบประมาณเงินรายได้
   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2567 เงินรายได้ แผนตั้งต้น

     
   

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

   
  ปีงบประมาณ 2566
   

ประจำเดือนตุลาคม 2565

   

เบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2565
    ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
    เบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2565
    ประจำเดือนธันวาคม 2565
    เบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2565
    ประจำเดือนมกราคม 2566
    เบิกจ่ายเดือนมกราคม 2566
    ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
    เบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
    ประจำเดือนมีนาคม 2566
    เบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2566
    ประจำเดือนเมษายน 2566
    เบิกจ่ายเดือนเมษายน 2566
    ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
    เบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2566
    ประจำเดือนมิถุนายน 2566
   

เบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2566

    ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
    เบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2566
    ประจำเดือนสิงหาคม 2566
    เบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2566
    ประจำเดือนกันยายน 2566
    เบิกจ่ายเดือนกันยายน 2566
   

 

   
  ปีงบประมาณ 2567
   

ประจำเดือนตุลาคม 2566

   

 
    ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
     
    ประจำเดือนธันวาคม 2566
     
    ประจำเดือนมกราคม 2567
     
    ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
     
    ประจำเดือนมีนาคม 2567
     
    ประจำเดือนเมษายน 2567
     
    ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
     
    ประจำเดือนมิถุนายน 2567
   

 

    ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
     
    ประจำเดือนสิงหาคม 2567
     
    ประจำเดือนกันยายน 2567
     
     
   

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

   
  ปีงบประมาณ 2566
 

สรุปโอนเปลี่ยนแปลง 2566

  ปีงบประมาณ 2567
   
     
   

การติดต่อสอบถาม  ทักท้วง  ร้องเรียน หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
งานงบประมาณ กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง โทร. 043-754317  หรือภายใน 3733