วัตถุประสงค์

 

เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทางวิทยาลัยฯ จะนำยอดบริจาคที่ได้รับมาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิต โดยออกประกาศเกณฑ์การจัดสรรทุนให้มีความชัดเจน และเหมาะสมต่อไป

   
 

ขั้นตอนการบริจาค

 

1.จัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเงินเข้ากองทุน (บันทึกข้อความ download ได้ที่ด้านล่างนี้)

 

- หนังสือนำส่ง
- บันทึกข้อความ (Word)
- บันทึกข้อความ (PDF)

   
 

2. โอนเงินมายังบัญชีชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก)

   
 

3.ส่งบันทึกข้อความพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายัง inbox facebook เพจ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คลิ๊ก หรือเพจ : งานพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส.. คลิ๊ก โทร. 0-4375-4429 ถึงงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ และนางสาวนภาพร อุดมลาภ)

   
 

4.วิทยาลัยฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรในชื่อผู้บริจาค และจังส่งเอกสารให้ตามที่อยู่ที่ระบุในบันทึกข้อความ ภายใน 30 วัน

   
 

5.ท่านสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวในการขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาค โดยตรวจสอบรายการบริจาคได้ที่ระบบ e-donation ของกรมสรรพการ