เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท และ รูปเล่มสมบูรณ์ 5 บท ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท และ รูปเล่มสมบูรณ์ 5 บท ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

#สำหรับนิสิตที่จะขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและจะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท ต้องยื่น TS1/IS1 พร้อมแนบเค้าโครงย่อ 1 ฉบับ พร้อมให้อ.ที่ปรึกษาลงนาม ส่งภายใน 31 ตุลาคม 2561

#สำหรับนิสิตที่จะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท เตรียมเอกสารดังนี้
1. TS2 แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / IS2 แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมให้อ.ที่ปรึกษา ลงนามเรียบร้อย
2. รูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เข้าเล่ม ติดแลคซีน จำนวน 5 เล่ม) / รูปเล่มเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ (เข้าเล่ม ติดแลคซีน จำนวน 4 เล่ม)
3.ผลการเรียน (ปริ้นออกจากหน้าผลการศึกษาในระบบได้) จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบเสร็จจ่ายเงิน จำนวน 1 ฉบับ
ระยะเวลาในการยื่น วันที่ 18 ส.ค. - 31 ต.ค.61 เวลา 09.00 - 16.30 น. ที่งานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

#สำหรับนิสิตที่จะขึ้นสอบรูปเล่มสมบูรณ์ 5 บท เตรียมเอกสารดังนี้
1. TS4 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ / IS4 แบบขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมให้อ.ที่ปรึกษา ลงนามเรียบร้อย
2.รูปเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ (เข้าเล่ม ติดแลคซีน จำนวน 5 เล่ม) / รูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ (เข้าเล่ม ติดแลคซีน จำนวน 4 เล่ม)
3.แบบฟอร์มตรวจผลงานทางวิชาการ 1 ฉบับ พร้อมให้อ.ลงนามเรียบร้อย
4.แผ่นซีดีบันทึกไฟล์งาน 1 แผ่น (ตามแบบฟอร์มตรวจผลงานทางวิชาการ)
5.ผลการเรียน (ปริ้นออกจากหน้าผลการศึกษาในระบบได้) จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาใบเสร็จจ่ายเงิน จำนวน 1 ฉบับ
ระยะเวลาในการยื่น วันที่ 18 ส.ค. - 31 ต.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.30 น. ที่งานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

#สำหรับนิสิตที่จะยื่นส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์
1.แบบคำร้องส่งบทความ
2.บทความที่ส่งตีพิมพ์
3.หนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์
4.ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ระยะเวลาในการยื่น วันที่ 18 ส.ค. - 20 พ.ย. 61

#สำหรับนิสิตที่ขึ้นสอบแล้วที่อยุ่ในระหว่างแก้ไขและจำสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ให้ยื่นรายงานความก้าวหน้าและส่งรูปเล่มสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค - 30 พ.ย. 61

#แบบฟอร์มคำร้อง โหลดได้ตามลิงค์นี้ https://grad.msu.ac.th/th/form-download.php

#Templat วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ โหลดได้ตามลิงค์นี้
https://grad.msu.ac.th/th/Templat-Thesis%20IS.php

#หมายเหตุ คำร้องขอลงทะเบียนช้า พร้อมให้อ.ที่ปรึกษาลงนาม จำนวน 1 ฉบับ ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย และนำไปส่งที่กองทะเบียน และจ่ายเงินที่กองคลัง เพื่อนำใบเสร้จแนบประกอบการขึ้นสอบ

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-09-05
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล