เมนูหลัก > COPAG NEWS

 
 
นายปริญญา อุทโธ นิสิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างมิตรภาพระดับโลก และเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
COPAG จับมือ MBS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 I-New Gen Award 2020
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช (ศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอแสดงความยินดีกับ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม (ศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 77
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.ดร.ภาณุพงศ์ ศิร (ศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) ในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 78
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หลากหลายและต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียติเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2561
COPAG คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1
คณบดีฯ แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัล “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
นิสิตวิทยาลัยฯ นำทีมนักกีฬายูโดคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์
เมนูหลัก > คณบดีฯแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ฯ งานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสาน 8
COPAG ชนะเลิศการตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ งานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
ดร.พบสุข ช่ำชอง (อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อศิษยเกาวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ บุคคลเขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอําเภอ) ประจําป 2559
นิสิต COPAG รับมอบทุนการศึกษาจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
นิสิต COPAG ได้รับรางวัล คนดีศรี มมส ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
COPAG MSU ได้รับรางวัลชมเชย โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1
COPAG MSU คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14