เมนูหลัก > ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดส่งบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561

 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดส่งบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดส่งบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561 จะต้องได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และได้รับอนุมัติผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ส่ง ณ บัณฑิตวิทยาลัยให้เรียบร้อย ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 น.


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-09-20
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล