เมนูหลัก > COPAG NEWS

 
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2564
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดส่งบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท และ รูปเล่มสมบูรณ์ 5 บท ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้
กำหนดส่งบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2561
กำหนดวันขอสอบ และ การส่งหัวข้อ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
นิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท และ รูปเล่มสมบูรณ์ 5 บท มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้
กำหนดส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560
ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2559
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัย/วิชาการ วิชาการระดับนานาชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัย/วิชาการ
ประชาสัมพันธ์อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แจ้งการเผยแพร่แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์(TS2) และแบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (TS4) กรณี เพิ่มกระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัย และแนวปฏิบัติฯ
ขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวัดขอสอบ และการส่งหัวข้อ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ประกาศเชิญชวนขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
ตารางสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น/2559 หน่วยสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชะลอการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม turnitin
ขอความอนุเคราะห์สำรวจวัน เวลา ความพร้อม ในการเข้าร่วมรับการอบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ
กำหนดวันขอสอบ และการส่งหัวข้อ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และ นานาชาติครั้งที่ 5
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ "ทิศทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้นโยบายการศึกษาในปัจจุบัน โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์"
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ(Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติการตรวจรูปแบบและการทำเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2559
แจ้งนิสิตปริญญาโท รหัส 55-58 ให้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผลการสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย/2558
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความ"
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคพิเศษ/2558
ตารางสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ผลการสอบการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
รายชื่อวารสารที่ผ่านการนับรองคุณภาพจาก TCI
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
รายชื่อฐานข้อมุลวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว.ยอมรับ และ ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ขยายเวลารับสมัครผลงานประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12"
เชิญนิสิตที่สนใจร่วมส่งผลงานทางวิชาการ ร่วมตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์ ฉบับนิสิต ฉบับที่ 4-7
ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตระดับบัณทิตศึกษาเข้าร่วม โครงการสรรหาคณะกรรมการบริหารสโมสารนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 "ประขากรและสังคม 2559"
ตารางสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ตารางกำหนดห้องสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
อบรมด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางการจัดอบรมการให้ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและการอบรมทักษาด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบคลังเอกสารบัณฑิตวิทยาลัย
แจ้งกลุ่มการเรียนรายวิชา 0105506 English for Graduate Studies , 0105507 Academic English for Graduate Studies , 0105508 English for Academic Purposes
แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา
ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคปลาย/2558)
กำหนดวันขอสอบ และการส่งหัวข้อ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2559 สำหรับปริญญาโท
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่บทความวิจัยหรือการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา
ตารางสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ปฏิทินการยื่นเรื่องเพื่อขอสอบ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ใบงานวิชาสัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองไทยร่วมสมัย
ประกาศ ให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ติดต่อรับบัตรประจำตัวนิสิต
ตารางเรียน รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศ เรื่องข้อสอบ รายวิชา ปรัชญาการเมืองและทฤษฎี การเมือง 3/2557 (Take Home Exam) และ Keywords
ตารางสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
กำหนดวันส่งหัวข้อ การขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ตารางเรียนหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)/และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
เอกสารแนะนำ "Super Closed Access Journals"
การตอบรับ บทความบทความเสนอมาใหจัดพิมพ์ ให้ทานที่มีรายชื่อ มาดำเนินการรับเอกสาร การตอบรับการตีพิมพ์
ตารางสอบ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ (ร.ม.) และ (รป.ม.) วันที่12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
กำหนดวันส่งหัวข้อ การขอสอบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระภาคปลาย ปีการศึกษา 2/2557
ตารางเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ตารางสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ วันที่ 16 และ 18 ธันวาคม 2557
เรื่อง ให้นิสิตพ้นจากสภาพนิสิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ประกาศเรื่อง ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคต้น 1/2557 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2557
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบประมวลความรู้
กำหนดวันส่งหัวข้อ ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 1/2557
แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งใบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม "Turn it in"
กำหนดส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2557
ตารางเรียน (รป.ม. รุ่นที่ 13 และ 14) (ร.ม. 9 และ 10) ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม และประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม Turn it in" ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ
ตารางสอบ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม และ ร.ม. วันที่ 25 กรกรฎาคม 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557
ประกาศการกำหนดจำนวนภาระงานการเป็นประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นปีการศึกษา 2555-2556
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน ในภาคปลาย/2556 และภาคฤดูร้อน/2556
แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
ประกาศเรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557(ครั้งที่ 2)
ประกาศเรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557(ครั้งที่ 1)
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB 2014
ประกาศเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2557
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคฤดูร้อน 3/2556
ตารางสอบ วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) และ (รป.ม.) วันที่ 22 มิถุนายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2557
การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
แนวปฏิบัติในการโอนวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตร พ.ศ. 2556
ส่งประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้นิสิตพ้นจากสภาพนิสิต
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศการกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
การพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แทนการใช้ลายมือเขียน
ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อรับทุนในโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ณ ต่างประเทศ