ขอเชิญเสนอชื่อเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

 

 

              ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ประเภทความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
2. ประเภทวิชาการและวิจัย
3. ประเภทสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วย
1. เป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง
4. เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมและทำคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท

2) การดำเนินงาน
1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งให้หน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
3. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับรางวัล
4. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4317


ดังนั้น  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนให้เสนอชื่อศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ 1) องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  2)ศิษย์เก่าเป็นผู้ยื่นเสนอประวัติตนเองหรือถูกเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าหรือสมาคมศิษย์เก่า  3) นิสิตปัจจุบัน บุคลากร และคณาจารย์

 

ประกาศหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติ
/ แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563  PDF | DOCX
(กรณียื่นแบบเสนอชื่อด้วยตัวเองในวันเวลาราชการ) สามารถยื่นเอกสารได้จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563