ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

 

 

              ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ตามประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2563 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ตามประกาศแนบมานี้

1. ศิษย์เก่าด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

  • นายอนุชา  กิจพฤกษ์
  • นายก้องเทพ  ตุ้มทอง
  • จ่าเอกทองสุข  เป้งไชยโม

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย
-

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

  • นายศักดิ์นรินทร์  สังฆธาตุ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2563 กำหนดการเข้ารับโล่รางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ทางวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ท่านได้รับทราบอีกครั้ง)

ไฟล์ประกาศ