ติดต่อเรา

         
   

 

ห้องขอเล่า (D-205) ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

หรือ ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้น 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สำนักงานเลขานุการฯ) โทร 0-4375-4317 ภายใน 3714