รายการเอกสารอัพโหลดทั้งหมด
ประจำปีการศึกษา 2563

 

นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
1
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
.doc
2021-11-09 09:13:00
2
หลักสูตรรัฐสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
.pdf
2021-11-09 09:12:00
3
แผนพัฒนาระดับหลักสูตร-รบ.-ผ่าน-กก.อนุฯ-29-ก.ย.64(ลงนาม)
.docx
2021-10-19 12:15:00
4
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร
.pdf
2021-09-23 18:33:00
5
มคอ.7-ปีการศึกษา-2563-รัฐศาสตรบัณฑิต-แก้ไขตามคณะกรรมการประเมิน
.pdf
2021-07-20 18:18:00
6
มคอ.7-ปีการศึกษา-2563-รัฐศาสตรบัณฑิต-แก้ไขตามคณะกรรมการประเมิน
.docx
2021-07-20 18:18:00
7
มอค.7 ประเมินปีการศึกษา 2563 (ฉบับส่งประกัน)
.pdf
2021-07-05 18:00:00
8
มอค.7 ประเมินปีการศึกษา 2563 (ฉบับส่งประกัน)
.pdf
2021-07-05 18:00:00
9
4-มคอ.7- ปีการศึกษา 2563 - รัฐศาสตรบัณฑิต-รวมเล่ม1-3-7-64
.docx
2021-07-03 10:53:00
10
รวมเล่ม มคอ.7 รัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560-หลังการประเมิน (แก้ไขตามคณะกรรมการประเมิน)
.docx
2021-06-23 12:33:00
11
มคอ.7-ประจำปีการศึกษา 2561 -จัดรูปแบบส่งกรรมการประเมิน-หลังประเมิน
.docx
2021-06-23 12:31:00
12
ข้อมูลเพิ่มเติม อัตราการคงอยู่ ประจำปีการศึกษา 2563
.docx
2021-06-15 11:49:00
13
ข้อมูลประกอบ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1.5.3ผลงานทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
.docx
2021-06-07 17:54:00
14
ข้อมูลประกอบ หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต 3.5 อัตราการคงอยู่ สำเร็จกากรศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
.docx
2021-06-07 16:30:00
15
ข้อมูลประกอบ หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต 3.4 ได้งานทำของบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
.docx
2021-06-07 12:25:00
16
ข้อมูลประกอบ หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต 3.3 คุณภาพบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
.docx
2021-06-07 12:25:00
17
ข้อมูลประกอบ หมวดที่ 2 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
.docx
2021-06-07 12:24:00
18
แบบฟอร์มใหม่ (มคอ. 7) ใช้ในปีการศึกษา 2563
.docx
2021-05-28 19:06:00
19
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
.pdf
2021-05-28 17:23:00
20
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
.pdf
2021-05-28 13:13:00
21
แผนพัฒนาหลักสูตร ร.บ. 2563
.docx
2021-05-28 12:20:00
22
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร รอบประเมิน 2563
.doc
2021-05-28 11:29:00
23
มคอ.7 - ประจำปีการศึกษา 2562 -ฉบับรวมเล่ม 1-ส่งประกัน
.docx
2021-05-28 10:28:00
24
มคอ.7 - ประจำปีการศึกษา 2562 -ฉบับรวมเล่ม 1-ส่งประกัน
.pdf
2021-05-28 10:27:00
25
บันทึกแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองคะแนนประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร-2562
.pdf
2021-05-28 10:25:00
-------------------------------------------------------
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
1
รายละเอียดรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ภาคเรียนที่ 2-2563
.pdf
2021-06-22 17:04:00
2
รายละเอียดรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ภาคเรียนที่ 1-2563
.pdf
2021-06-22 15:53:00
3
สรุปจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน และรายวิชาที่ทวนสอบ ปีการศึกษา 2563
.docx
2021-06-22 15:05:00
4
หมวด 4 ข้อ 4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ภาคเรียนที่1 และ 2 -2563
.docx
2021-06-17 17:01:00
5
สรุปความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้-ตัวบ่งชี้ที่-6.1
.docx
2021-06-11 11:43:00
6
สรุปความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -ตัวบ่งชี้ที่-4.3
.docx
2021-06-11 11:43:00
7
สรุปความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร-ตัวบ่งชี้ที่-3.3
.docx
2021-06-11 11:42:00
8
สรุปความพึงพอใจต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 2563-ตัวบ่งชี้ที่-3.3
.docx
2021-06-11 11:42:00
9
สรุปความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร-ตัวบ่งชี้ที่-5.4
.docx
2021-06-11 11:41:00
10
สรุปโครงการ Open House “เปิดรั้ว COPAG รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม ประจำปี 2563”
.pdf
2021-06-02 15:58:00
11
สรุปโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
.pdf
2021-06-02 15:55:00
-------------------------------------------------------
นายศักดา ดุระยับ
1
ผลการศึกษาประจำปีการศึกษา2563 (แก้ไขหลังประเมิน)
.docx
2021-07-20 12:15:00
2
จุดคุ้มทุนหลักสูตร องค์ประกอบ 3
.docx
2021-06-25 14:48:00
3
รายงานจัดซื้อพัสดุการเรียนการสอน องค์ประกอบ 6
.pdf
2021-06-24 15:04:00
4
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด2-63 องค์ประกอบ 6
.pdf
2021-06-22 17:23:00
5
คำสั่งแต่งตั้งให้คำปรึกษาทางวิชาการแลการใช้ชีวิต องค์ประกอบ 3
.pdf
2021-06-22 13:02:00
6
รายงานการประชุมคณธกรรมการบริหารห้องสมุดฯ 2/63 องค์ประกอบ 6
.pdf
2021-06-22 11:47:00
7
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารห้องสมุดประจำปี 2563 องค์ประกอบ 6
.pdf
2021-06-22 11:46:00
8
ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียน องค์ประกอบ 6
.docx
2021-06-22 11:20:00
9
ข้อมูลหนังสือเพิ่มของแต่ละปี องค์ประกอบ 6
.docx
2021-06-22 11:18:00
10
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด องค์ประกอบ 6
.pdf
2021-06-22 11:16:00
11
หมวด 4 ผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่1-2
.docx
2021-06-21 16:02:00
12
ข้อร้องเรียนนิสิต องค์ประกอบ 3
.docx
2021-06-21 15:56:00
13
ประกาศทุน (พัฒนานิสิต) องค์ประกอบ 3
.pdf
2021-06-21 15:55:00
14
กำหนดการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ให้คำปรึกษานิสิต
.pdf
2021-06-07 17:51:00
15
สรุปโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์-และการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต-2563
.pdf
2021-06-07 15:37:00
16
สรุปโครงการพัฒนาทักษะนักรัฐศาสตร์ในศตวรรษ-21-นักรัฐศาสตร์-IR-รู้ทเท่าทันสื่อ-2563
.pdf
2021-06-07 15:37:00
17
สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต-2562-2563
.pdf
2021-06-07 15:37:00
18
สรุปโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการติวสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-2563
.pdf
2021-06-07 15:37:00
19
สรุปโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการติวสอบ-ก.พ.-ภาค-ก.-2563 (1)
.pdf
2021-06-07 15:36:00
20
สรุปโครงการก้าวใหม่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง-2563
.pdf
2021-06-07 15:36:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
1
IP 2564 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
.docx
2021-09-13 19:21:00
2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
.docx
2021-06-22 18:47:00
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
1
IP สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปีการศึกษา 64)
.doc
2021-09-13 18:31:00
2
มคอ 7 / 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 63
.doc
2021-06-27 16:08:00
-------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี
1
improvement plan --ไออาร์ องก์ 5
.docx
2021-09-14 18:51:00
2
องก์ 5 ไออาร์
.docx
2021-06-22 20:25:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์
-------------------------------------------------------
นายมารุต บุบผามาลา
-------------------------------------------------------
อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คะนอง พิลุน
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.จีรวัฒน์ เจริญสุข
-------------------------------------------------------
ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ
-------------------------------------------------------