ค้นหารายการจองรถ
 
เลือกรถที่ต้องการ
ชื่อ - สกุลผู้ขอใช้
   
 
 
 
 
   รายการคำร้องจองรถ
 
ลำดับที่ รถที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 02/11/2561 00:58:00
ถึง
04/11/2561 00:58:00
นายชัชพิสิฐ แก้วสีหาวงศ์
30-10-2561 01:02:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
2 รถบัส 40 ที่นั่ง 16/11/2561 21:55:00
ถึง
17/11/2561 21:55:00
อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ
25-10-2561 22:03:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
3 รถบัส 40 ที่นั่ง 02/11/2561 05:00:00
ถึง
03/11/2561 22:00:00
นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง
25-10-2561 16:20:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะเดินทางโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวพนักงานขับรถยังไม่ชำนาญเส้นทาง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจึงไม่อนุมัติการใช้รถในวันและเวลาดังกล่าว
         
4 รถตู้ 12 ที่นั่ง 27/10/2561 06:00:00
ถึง
29/10/2561 19:00:00
นางสาวพมลพร ทองโรจน์
24-10-2561 12:08:00
อนุมัติ
         
5 รถตู้ 12 ที่นั่ง 03/11/2561 06:00:00
ถึง
03/11/2561 08:30:00
ไชยมนู กุนอก
24-10-2561 11:33:00
อนุมัติ
         
6 รถตู้ 12 ที่นั่ง 29/10/2561 08:30:00
ถึง
29/10/2561 14:30:00
ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา
24-10-2561 09:16:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
7 รถตู้ 12 ที่นั่ง 22/10/2561 10:47:00
ถึง
22/10/2561 10:47:00
สิริภา พงษ์แสงทอง
19-10-2561 10:49:00
อนุมัติ
         
8 รถบัส 40 ที่นั่ง 24/10/2561 07:00:00
ถึง
24/10/2561 15:30:00
น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว
17-10-2561 14:22:00
อนุมัติ
         
9 รถบัส 40 ที่นั่ง 02/11/2561 05:00:00
ถึง
04/11/2561 21:30:00
นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง
17-10-2561 14:18:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
10 รถตู้ 12 ที่นั่ง 20/12/2561 05:30:00
ถึง
21/12/2561 20:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
11-10-2561 15:39:00
อนุมัติ
         
11 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 25/10/2561 05:30:00
ถึง
25/10/2561 16:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
11-10-2561 15:35:00
อนุมัติ
         
12 รถตู้ 12 ที่นั่ง 29/11/2561 10:00:00
ถึง
30/11/2561 20:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
11-10-2561 15:24:00
อนุมัติ
         
13 รถบัส 40 ที่นั่ง 27/10/2561 07:00:00
ถึง
27/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-10-2561 14:57:00
อนุมัติ
         
14 รถบัส 40 ที่นั่ง 19/10/2561 07:00:00
ถึง
19/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-10-2561 14:56:00
อนุมัติ
         
15 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 26/10/2561 07:00:00
ถึง
26/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-10-2561 14:51:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
16 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 20/10/2561 07:00:00
ถึง
20/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-10-2561 14:50:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
17 รถตู้ 12 ที่นั่ง 20/10/2561 08:00:00
ถึง
20/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-10-2561 14:47:00
อนุมัติ
         
18 รถตู้ 12 ที่นั่ง 25/10/2561 10:00:00
ถึง
26/10/2561 22:00:00
ไชยมนู กุนอก
09-10-2561 12:01:00
อนุมัติ
         
19 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 17/10/2561 08:00:00
ถึง
17/10/2561 18:30:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
08-10-2561 12:12:00
อนุมัติ
         
20 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 05/10/2561 15:30:00
ถึง
05/10/2561 23:30:00
กันตา วิลาชัย
05-10-2561 14:35:00
อนุมัติ
         
21 รถตู้ 12 ที่นั่ง 05/10/2561 04:00:00
ถึง
07/10/2561 12:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
04-10-2561 09:45:00
อนุมัติ
         
22 รถบัส 40 ที่นั่ง 20/10/2561 08:00:00
ถึง
20/10/2561 16:30:00
นางสาววิชุดา จิตธิมล
03-10-2561 11:58:00
อนุมัติ
         
23 รถบัส 40 ที่นั่ง 26/10/2561 11:38:00
ถึง
26/10/2561 11:38:00
นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
03-10-2561 11:39:00
อนุมัติ
         
24 รถบัส 40 ที่นั่ง 02/10/2561 16:39:00
ถึง
02/10/2561 16:39:00
นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
02-10-2561 16:43:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
25 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 22/09/2561 08:30:00
ถึง
23/09/2561 23:00:00
กันตา วิลาชัย
21-09-2561 13:45:00
อนุมัติ
         
26 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 24/09/2561 08:00:00
ถึง
24/09/2561 18:30:00
กันตา วิลาชัย
21-09-2561 13:41:00
อนุมัติ
         
27 รถตู้ 12 ที่นั่ง 22/09/2561 11:00:00
ถึง
22/09/2561 22:00:00
ผศ.คมศร เลาห์ประเสริฐ
21-09-2561 10:59:00
อนุมัติ
         
28 รถบัส 40 ที่นั่ง 24/09/2561 08:30:00
ถึง
24/09/2561 19:31:00
กันตา วิลาชัย
20-09-2561 19:35:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
29 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 21/09/2561 09:25:00
ถึง
21/09/2561 17:00:00
กันตา วิลาชัย
20-09-2561 09:27:00
อนุมัติ
         
30 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 21/09/2561 17:00:00
ถึง
21/09/2561 18:00:00
อ.กันตา วิลาชัย
19-09-2561 14:24:00
อนุมัติ
         
31 รถบัส 40 ที่นั่ง 21/09/2561 17:00:00
ถึง
21/09/2561 17:00:00
กันตา วิลาชัย
18-09-2561 17:03:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
32 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 18/09/2561 09:41:00
ถึง
18/09/2561 09:41:00
กันตา วิลาชัย
18-09-2561 09:44:00
อนุมัติ
         
33 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 14/09/2561 09:00:00
ถึง
14/09/2561 13:30:00
พรรณี แก้วบุญเรือง
13-09-2561 18:06:00
อนุมัติ
         
34 รถตู้ 12 ที่นั่ง 27/09/2561 05:00:00
ถึง
28/09/2561 19:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
12-09-2561 14:16:00
อนุมัติ
         
35 รถบัส 40 ที่นั่ง 27/09/2561 05:00:00
ถึง
28/09/2561 19:00:00
นางสาวจารุณ๊ มาพร
11-09-2561 14:11:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
36 รถบัส 40 ที่นั่ง 09/11/2561 05:00:00
ถึง
11/11/2561 21:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
10-09-2561 14:36:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ขอทราบรายละเอียดโครงการที่ชัดเจน ก่อนพิจารณาอนุมัติ โดยขอให้เจ้าหน้าที่สำรอง(จอง)การใช้รถบัสให้อาจารย์ผู้ขอไว้ก่อน และหากโครงการมีรายละเอียดชัดเจนแล้วขอให้ทำเรื่องอนุมัติขึ้นมาอีกครั้ง
         
37 รถบัส 40 ที่นั่ง 15/09/2561 09:58:00
ถึง
16/09/2561 09:58:00
กันตา วิลาชัย
10-09-2561 10:00:00
อนุมัติ
         
38 รถตู้ 12 ที่นั่ง 16/09/2561 09:00:00
ถึง
16/09/2561 16:30:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
07-09-2561 11:29:00
อนุมัติ
         
39 รถตู้ 12 ที่นั่ง 15/09/2561 08:00:00
ถึง
15/09/2561 18:00:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
07-09-2561 11:16:00
อนุมัติ
         
40 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 15/09/2561 16:30:00
ถึง
15/09/2561 20:00:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
07-09-2561 11:12:00
อนุมัติ
         

รวม 882 รายการ : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ] ถัดไป>>