ค้นหารายการจองรถ
 
เลือกรถที่ต้องการ
ชื่อ - สกุลผู้ขอใช้
   
 
 
 
 
   รายการคำร้องจองรถ
 
ลำดับที่ รถที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 รถบัส 40 ที่นั่ง 21/01/2562 06:00:00
ถึง
24/01/2562 18:00:00
สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร
28-11-2561 14:06:00
อนุมัติ
         
2 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 02/12/2561 12:32:00
ถึง
02/12/2561 14:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
29-11-2561 12:33:00
อนุมัติ
         
3 รถบัส 40 ที่นั่ง 13/12/2561 07:00:00
ถึง
13/12/2561 17:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
29-11-2561 11:29:00
อนุมัติ
         
4 รถบัส 40 ที่นั่ง 15/12/2561 11:36:00
ถึง
17/12/2561 11:36:00
กันตา วิลาชัย
28-11-2561 11:37:00
อนุมัติ
         
5 รถตู้ 12 ที่นั่ง 24/11/2561 16:49:00
ถึง
24/11/2561 16:49:00
กันตา วิลาชัย
21-11-2561 16:52:00
อนุมัติ
         
6 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 04/12/2561 05:30:00
ถึง
04/12/2561 12:30:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
21-11-2561 09:50:00
อนุมัติ
         
7 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 02/12/2561 05:30:00
ถึง
02/12/2561 12:30:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
21-11-2561 09:49:00
อนุมัติ
         
8 รถตู้ 12 ที่นั่ง 04/12/2561 05:30:00
ถึง
04/12/2561 12:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
21-11-2561 08:51:00
อนุมัติ
         
9 รถตู้ 12 ที่นั่ง 19/11/2561 21:53:00
ถึง
19/11/2561 21:54:00
กันตา วิขาชัย
19-11-2561 21:57:00
อนุมัติ
         
10 รถบัส 40 ที่นั่ง 24/11/2561 06:00:00
ถึง
25/11/2561 17:00:00
นายพีระพล ลำเนาว์
15-11-2561 14:38:00
อนุมัติ
         
11 รถบัส 40 ที่นั่ง 15/11/2561 06:00:00
ถึง
15/11/2561 17:00:00
นายพีระพล ลำเนาว์
15-11-2561 14:34:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
12 รถตู้ 12 ที่นั่ง 02/12/2561 05:30:00
ถึง
02/12/2561 10:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
15-11-2561 09:34:00
อนุมัติ
         
13 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 30/11/2561 06:00:00
ถึง
30/11/2561 19:00:00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
13-11-2561 15:09:00
อนุมัติ
         
14 รถตู้ 12 ที่นั่ง 17/11/2561 14:50:00
ถึง
18/11/2561 14:50:00
วรินทร รัชโพธิ์
13-11-2561 14:52:00
อนุมัติ
         
15 รถบัส 40 ที่นั่ง 17/11/2561 14:22:00
ถึง
18/11/2561 14:22:00
วรินทร รัชโพธิ์
13-11-2561 14:24:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
16 รถตู้ 12 ที่นั่ง 17/11/2561 06:00:00
ถึง
17/11/2561 16:00:00
วรวุฒิ จำลองนาค
09-11-2561 14:43:00
อนุมัติ
         
17 รถตู้ 12 ที่นั่ง 22/11/2561 06:00:00
ถึง
23/11/2561 21:00:00
คู่บุญ จารุมณี
09-11-2561 14:36:00
อนุมัติ
         
18 รถบัส 40 ที่นั่ง 22/11/2561 06:00:00
ถึง
23/11/2561 21:00:00
คู่บุญ จารุมณี
09-11-2561 14:35:00
อนุมัติ
         
19 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 30/11/2561 18:00:00
ถึง
30/11/2561 19:00:00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
08-11-2561 16:00:00
อนุมัติ
         
20 รถตู้ 12 ที่นั่ง 27/11/2561 06:00:00
ถึง
28/11/2561 23:30:00
ผศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
08-11-2561 11:53:00
อนุมัติ
         
21 รถบัส 40 ที่นั่ง 15/11/2561 10:59:00
ถึง
15/11/2561 10:59:00
ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ
07-11-2561 11:03:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
22 รถบัส 40 ที่นั่ง 01/12/2561 08:00:00
ถึง
01/12/2561 11:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
06-11-2561 13:39:00
อนุมัติ
         
23 รถตู้ 12 ที่นั่ง 05/12/2561 12:00:00
ถึง
05/12/2561 16:30:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
06-11-2561 10:25:00
อนุมัติ
         
24 รถตู้ 12 ที่นั่ง 01/12/2561 11:00:00
ถึง
01/12/2561 15:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
06-11-2561 10:23:00
อนุมัติ
         
25 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 05/11/2561 16:00:00
ถึง
05/11/2561 20:30:00
มารุต บุบผามาลา
04-11-2561 19:41:00
อนุมัติ
         
26 รถตู้ 12 ที่นั่ง 09/11/2561 05:00:00
ถึง
11/11/2561 21:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
01-11-2561 17:39:00
อนุมัติ
         
27 รถตู้ 12 ที่นั่ง 11/12/2561 10:35:00
ถึง
13/12/2561 10:35:00
จีราวรรณ บุญคำภา
01-11-2561 10:35:00
อนุมัติ
         
28 รถบัส 40 ที่นั่ง 09/11/2561 05:00:00
ถึง
11/11/2561 21:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
31-10-2561 16:41:00
อนุมัติ
         
29 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 02/11/2561 15:00:00
ถึง
02/11/2561 17:00:00
นายชัชพิสิฐ แก้วสีหาวงศ์
31-10-2561 13:24:00
อนุมัติ
         
30 รถบัส 40 ที่นั่ง 16/11/2561 10:11:00
ถึง
16/11/2561 23:00:00
ผศ.ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร
31-10-2561 10:20:00
อนุมัติ
         
31 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 02/11/2561 00:58:00
ถึง
04/11/2561 00:58:00
นายชัชพิสิฐ แก้วสีหาวงศ์
30-10-2561 01:02:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
32 รถบัส 40 ที่นั่ง 16/11/2561 21:55:00
ถึง
17/11/2561 21:55:00
อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ
25-10-2561 22:03:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
33 รถบัส 40 ที่นั่ง 02/11/2561 05:00:00
ถึง
03/11/2561 22:00:00
นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง
25-10-2561 16:20:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะเดินทางโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวพนักงานขับรถยังไม่ชำนาญเส้นทาง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจึงไม่อนุมัติการใช้รถในวันและเวลาดังกล่าว
         
34 รถตู้ 12 ที่นั่ง 27/10/2561 06:00:00
ถึง
29/10/2561 19:00:00
นางสาวพมลพร ทองโรจน์
24-10-2561 12:08:00
อนุมัติ
         
35 รถตู้ 12 ที่นั่ง 03/11/2561 06:00:00
ถึง
03/11/2561 08:30:00
ไชยมนู กุนอก
24-10-2561 11:33:00
อนุมัติ
         
36 รถตู้ 12 ที่นั่ง 29/10/2561 08:30:00
ถึง
29/10/2561 14:30:00
ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา
24-10-2561 09:16:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
37 รถตู้ 12 ที่นั่ง 22/10/2561 10:47:00
ถึง
22/10/2561 10:47:00
สิริภา พงษ์แสงทอง
19-10-2561 10:49:00
อนุมัติ
         
38 รถบัส 40 ที่นั่ง 24/10/2561 07:00:00
ถึง
24/10/2561 15:30:00
น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว
17-10-2561 14:22:00
อนุมัติ
         
39 รถบัส 40 ที่นั่ง 02/11/2561 05:00:00
ถึง
04/11/2561 21:30:00
นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง
17-10-2561 14:18:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
40 รถตู้ 12 ที่นั่ง 20/12/2561 05:30:00
ถึง
21/12/2561 20:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
11-10-2561 15:39:00
อนุมัติ
         

รวม 872 รายการ : 22 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ] ถัดไป>>