ชื่อ :   ธวัชชัย ป้องศรี
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
       
  Facebook :   Peter Pongsri
       
  ระดับการศึกษา : - ร.ม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ป.บัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ร.บ. การปกครอง (เกียรตินิยมอับดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
  ความสนใจพิเศษ : - ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
    - การเมืองภาคประชาชน
    - สันติศึกษา
      - เศรษฐกิจการเมืองและมาร์กซิสม์
         
    ผลงานต่างๆ :