** สามารถจองห้องได้ถึงเวลา 20.30 น.**


Rooms can be reserved until 8:30 p.m.

 

ค้นหารายการจองห้อง
Search for room reservations

 


ค้นหาตาม (Search by) ห้องเรียน (Classroom) วันที่ (Date)

 

เลือกห้องเรียน
Select Classroom
ชื่อ - สกุล
   
วันที่
Date
   
   

 

 
 
 
 
   รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-212 03-12-2566
เวลา 00:00:00 ถึง 15:00:00
อนุวัฒน์ ดำเกลี้ยง
01-12-2566 11:45:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
2 D-414 13-12-2566
เวลา 11:30:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
01-12-2566 10:27:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
3 D-340 13-12-2566
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
01-12-2566 10:25:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
4 D-413 13-12-2566
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
01-12-2566 10:24:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
5 D-415 02-12-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 16:00:00
ปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์
01-12-2566 09:10:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
6 D-415 01-12-2566
เวลา 14:00:00 ถึง 15:30:00
ปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์
01-12-2566 09:07:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
7 D-206 07-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
30-11-2566 22:59:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
8 D-206 06-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
30-11-2566 22:50:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
9 D-413 04-12-2566
เวลา 16:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
30-11-2566 16:03:00
อนุมัติ
         
10 D-201 15-12-2566
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
29-11-2566 16:53:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ห้องว่างตั้งแต่เลา 08.30 -14.00 น.หากประสงค์ที่จะใช้ห้องกรุณาจองใหม่อีกครั้ง
         
11 D-207 30-11-2566
เวลา 11:00:00 ถึง 12:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
28-11-2566 17:18:00
อนุมัติ
         
12 D-338 07-12-2566
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
ภานุมาศ ชาติประเสริฐ
28-11-2566 16:11:00
อนุมัติ
         
13 D-201 28-11-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
28-11-2566 11:34:00
อนุมัติ
         
14 D-201 30-11-2566
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
นายนนทกร ศรีทะรัง
28-11-2566 10:46:00
อนุมัติ
         
15 D-413 30-11-2566
เวลา 13:30:00 ถึง 15:30:00
ปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์
28-11-2566 10:11:00
อนุมัติ
         
16 D-340 30-11-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
27-11-2566 15:57:00
อนุมัติ
         
17 D-338 30-11-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
27-11-2566 15:48:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ขอยกเลิก
         
18 D-219 30-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
นายภราดร รูปเหมาะ
27-11-2566 14:30:00
อนุมัติ
         
19 D-413 03-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
26-11-2566 15:49:00
อนุมัติ
         
20 D-413 02-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
26-11-2566 15:48:00
อนุมัติ
         
21 D-211 27-11-2566
เวลา 19:00:00 ถึง 20:30:00
นายบัญญวัตร ไปบน
24-11-2566 16:41:00
อนุมัติ
         
22 D-212 27-11-2566
เวลา 19:00:00 ถึง 20:30:00
อรรถเกียรติ วงแวงน้อย
24-11-2566 16:40:00
อนุมัติ
         
23 D-202 24-11-2566
เวลา 16:30:00 ถึง 19:30:00
ขวัญพิชา ภูเต้านิล
24-11-2566 15:37:00
อนุมัติ
         
24 D-413 06-12-2566
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
24-11-2566 13:09:00
อนุมัติ
         
25 D-202 12-12-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
23-11-2566 14:50:00
อนุมัติ
         
26 D-219 01-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
23-11-2566 14:13:00
อนุมัติ
         
27 D-334 12-12-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
23-11-2566 11:43:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก แจ้งยกเลิก
         
28 D-415 11-12-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
23-11-2566 10:53:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกการใช้งาน
         
29 D-413 27-11-2566
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
23-11-2566 09:20:00
อนุมัติ
         
30 D-206 22-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
นายภราดร รูปเหมาะ
22-11-2566 14:20:00
อนุมัติ
         
31 D-309 17-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
22-11-2566 13:57:00
อนุมัติ
         
32 D-309 16-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
22-11-2566 13:55:00
อนุมัติ
         
33 D-309 03-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
22-11-2566 13:50:00
อนุมัติ
         
34 D-309 02-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
22-11-2566 13:49:00
อนุมัติ
         
35 D-309 26-11-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
22-11-2566 13:48:00
อนุมัติ
         
36 D-309 25-11-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
22-11-2566 13:47:00
อนุมัติ
         
37 D-212 30-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
22-11-2566 11:04:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก มีการเรียน วิชาสัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
         
38 D-415 12-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:46:00
อนุมัติ
         
39 D-411 15-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:44:00
อนุมัติ
         
40 D-411 14-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:43:00
อนุมัติ
         

รวม 4719 รายการ : 118 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ] ถัดไป>>