รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-413 09-03-2564
เวลา 09:30:00 ถึง 11:00:00
นางสาวพรรณี แก้วบุญเรือง
05-03-2564 11:16:00
อนุมัติ
         
2 D-413 08-03-2564
เวลา 09:30:00 ถึง 15:30:00
นางสาวพรรณี แก้วบุญเรือง
05-03-2564 10:53:00
อนุมัติ
         
3 D-206 06-03-2564
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
04-03-2564 10:15:00
อนุมัติ
         
4 D-338 04-03-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
04-03-2564 10:00:00
อนุมัติ
         
5 D-206 03-03-2564
เวลา 14:30:00 ถึง 17:00:00
นางสาวสุวรรณา สาคร
02-03-2564 12:15:00
อนุมัติ
         
6 D-339 04-03-2564
เวลา 08:30:00 ถึง 18:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
01-03-2564 14:04:00
อนุมัติ
         
7 D-413 05-03-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 15:30:00
นายไชยมนู กุนอก
01-03-2564 11:47:00
อนุมัติ
         
8 D-207 02-03-2564
เวลา 14:00:00 ถึง 16:30:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
01-03-2564 11:42:00
อนุมัติ
         
9 D-338 04-03-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
01-03-2564 11:23:00
อนุมัติ
         
10 D-338 11-03-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 14:00:00
ชินวัตร เชื้อสระคู
01-03-2564 11:22:00
อนุมัติ
         
11 D-201 04-03-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 14:00:00
ชินวัตร เชื้อสระคู
01-03-2564 11:20:00
อนุมัติ
         
12 D-340 01-03-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
28-02-2564 13:07:00
อนุมัติ
         
13 D-413 05-03-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 12:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
25-02-2564 15:51:00
อนุมัติ
         
14 D-414 02-03-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
ญาณทัสน์ อันทะราศรี
25-02-2564 15:28:00
อนุมัติ
         
15 D-413 02-03-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
ญาณทัสน์ อันทะราศรี
25-02-2564 09:37:00
อนุมัติ
         
16 D-338 05-03-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 12:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
24-02-2564 14:32:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
17 D-413 15-03-2564
เวลา 09:00:00 ถึง 12:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
24-02-2564 14:00:00
อนุมัติ
         
18 D-338 04-03-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 16:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
24-02-2564 13:55:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
19 D-207 03-03-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
24-02-2564 11:12:00
อนุมัติ
         
20 D-413 24-03-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
ฐาปนี ศรีสารคาม
24-02-2564 11:01:00
อนุมัติ
         
21 D-309 24-02-2564
เวลา 12:30:00 ถึง 14:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
24-02-2564 10:51:00
อนุมัติ
         
22 D-413 10-03-2564
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
นายไชยมนู กุนอก
24-02-2564 10:06:00
อนุมัติ
         
23 D-338 03-03-2564
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
นายไชยมนู กุนอก
24-02-2564 10:02:00
อนุมัติ
         
24 D-413 07-03-2564
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
รศ. ดร. สัญญารัตน์​ มีสุวรรณ
23-02-2564 19:30:00
อนุมัติ
         
25 D-309 24-02-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 12:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
23-02-2564 16:53:00
อนุมัติ
         
26 D-413 03-03-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
ธราภร อนุเวช
23-02-2564 11:17:00
อนุมัติ
         
27 D-340 23-02-2564
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
23-02-2564 07:14:00
อนุมัติ
         
28 D-413 01-03-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 11:30:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-02-2564 15:39:00
อนุมัติ
         
29 D-338 23-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
22-02-2564 10:36:00
อนุมัติ
         
30 D-309 22-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 15:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
22-02-2564 10:26:00
อนุมัติ
         
31 D-413 27-02-2564
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
22-02-2564 10:17:00
อนุมัติ
         
32 D-413 16-03-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 15:30:00
ฐาปนี ศรีสารคาม
22-02-2564 08:36:00
อนุมัติ
         
33 D-309 22-02-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 11:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
22-02-2564 06:21:00
อนุมัติ
         
34 D-413 22-02-2564
เวลา 15:00:00 ถึง 16:30:00
กนกวรรณ
19-02-2564 13:47:00
อนุมัติ
         
35 D-413 23-02-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 12:30:00
ฐิติพร พลสุภาพ
19-02-2564 13:38:00
อนุมัติ
         
36 D-413 23-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
18-02-2564 08:41:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
         
37 D-338 10-03-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 17:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
17-02-2564 16:05:00
อนุมัติ
         
38 D-413 18-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
ผศ.กันตา วิลาชัย
17-02-2564 15:07:00
อนุมัติ
         
39 D-338 18-02-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 15:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
17-02-2564 14:28:00
อนุมัติ
         
40 D-338 17-02-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
กันตา วิลาชัย
17-02-2564 09:38:00
อนุมัติ
         

รวม 5161 รายการ : 130 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ] ถัดไป>>