รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-411 15-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:44:00
อนุมัติ
         
2 D-411 14-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:43:00
อนุมัติ
         
3 D-411 13-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:42:00
อนุมัติ
         
4 D-411 08-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:42:00
อนุมัติ
         
5 D-411 07-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:41:00
อนุมัติ
         
6 D-411 06-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:40:00
อนุมัติ
         
7 D-411 04-12-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:39:00
อนุมัติ
         
8 D-415 05-12-2566
เวลา 09:30:00 ถึง 15:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
22-11-2566 10:37:00
อนุมัติ
         
9 D-207 11-12-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
22-11-2566 10:26:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เป็นวันหยุดชดเชย ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
         
10 D-207 05-12-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
22-11-2566 10:25:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
         
11 D-202 22-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
ภัคจิรา สาระวัน
21-11-2566 18:23:00
อนุมัติ
         
12 D-413 22-11-2566
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
ญาณทัสน์ อันทะราศรี
21-11-2566 15:22:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากทางวิลัยฯใช้เป็นห้องสอบสัมภาษณ์
         
13 D-415 22-11-2566
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
นายภราดร รูปเหมาะ
21-11-2566 11:03:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก มีเรียนวิชา การฝึกงานทางรัฐศาสตร์
         
14 D-206 30-11-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
21-11-2566 10:16:00
อนุมัติ
         
15 D-206 29-11-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
21-11-2566 10:15:00
อนุมัติ
         
16 D-206 28-11-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
21-11-2566 10:13:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก มีการเรียนวิชา สัมมนาประเด็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
         
17 D-218 03-12-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
21-11-2566 10:01:00
อนุมัติ
         
18 D-218 02-12-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
21-11-2566 10:00:00
อนุมัติ
         
19 D-207 09-12-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
21-11-2566 09:57:00
อนุมัติ
         
20 D-207 01-12-2566
เวลา 13:00:00 ถึง 15:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
20-11-2566 20:53:00
อนุมัติ
         
21 D-214 02-12-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
19-11-2566 19:41:00
อนุมัติ
         
22 D-212 19-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
19-11-2566 19:35:00
อนุมัติ
         
23 D-340 25-11-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 15:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศํกดิ์
19-11-2566 11:02:00
อนุมัติ
         
24 D-207 21-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
เสาวลักษณ์ แสงโยธา
17-11-2566 19:45:00
อนุมัติ
         
25 D-207 19-11-2566
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
เสาวลักษณ์ แสงโยธา
17-11-2566 18:58:00
อนุมัติ
         
26 D-413 30-11-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 13:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
17-11-2566 16:05:00
อนุมัติ
         
27 D-414 30-11-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 13:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
17-11-2566 16:02:00
อนุมัติ
         
28 D-211 22-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
ภัคจิรา สาระวัน
17-11-2566 00:54:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก มีการเรียนการสอนวิชา 1300302 สัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
         
29 D-207 19-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
นายนักรบ แก้วเตชะ
16-11-2566 23:19:00
อนุมัติ
         
30 D-207 22-11-2566
เวลา 19:00:00 ถึง 20:30:00
นายธันยบูรณ์ นาบำรุง
16-11-2566 19:40:00
อนุมัติ
         
31 D-207 29-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
16-11-2566 18:40:00
อนุมัติ
         
32 D-206 18-11-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นายภราดร รูปเหมาะ
16-11-2566 16:15:00
อนุมัติ
         
33 D-340 17-11-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
16-11-2566 11:32:00
อนุมัติ
         
34 D-339 17-11-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
16-11-2566 11:31:00
อนุมัติ
         
35 D-415 21-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
นายภราดร รูปเหมาะ
15-11-2566 17:15:00
อนุมัติ
         
36 D-413 13-12-2566
เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
สุธิดารัตน์ ชาวชายโขง
15-11-2566 10:29:00
อนุมัติ
         
37 D-212 15-11-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 12:30:00
ภัทรกวี กันทรมงคล
14-11-2566 17:56:00
อนุมัติ
         
38 D-413 15-11-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 16:30:00
นันทนพ เข็มเพชร
14-11-2566 14:24:00
อนุมัติ
         
39 D-214 17-11-2566
เวลา 07:00:00 ถึง 19:00:00
อนุวัฒน์ ดำเกลี้ยง
13-11-2566 18:47:00
อนุมัติ
         
40 D-211 24-11-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
ภัคจิรา สาระวัน
10-11-2566 17:18:00
อนุมัติ
         

รวม 5161 รายการ : 130 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ] ถัดไป>>