รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-402 15-09-2561
เวลา 07:30:00 ถึง 18:00:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
21-08-2561 12:35:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
         
2 D-207 26-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
20-08-2561 15:21:00
อนุมัติ
         
3 D-212 26-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
20-08-2561 15:16:00
อนุมัติ
         
4 D-202 26-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
20-08-2561 15:15:00
อนุมัติ
         
5 D-413 26-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
20-08-2561 15:14:00
อนุมัติ
         
6 D-212 25-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
20-08-2561 15:12:00
อนุมัติ
         
7 D-207 25-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
20-08-2561 15:11:00
อนุมัติ
         
8 D-402 29-08-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย
20-08-2561 11:00:00
อนุมัติ
         
9 D-415 15-09-2561
เวลา 07:30:00 ถึง 18:00:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
20-08-2561 08:41:00
อนุมัติ
         
10 D-207 21-08-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น
19-08-2561 22:47:00
อนุมัติ
         
11 D-201 22-08-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาวมณฑิตา สุขกล้า
19-08-2561 19:23:00
อนุมัติ
         
12 D-202 20-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายมาวิน จันทสิงห์
16-08-2561 18:39:00
อนุมัติ
         
13 D-201 20-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายมาวิน จันทสิงห์
16-08-2561 18:18:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
14 D-202 18-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
มารุต บุปผามาลา
16-08-2561 17:44:00
อนุมัติ
         
15 D-219 18-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
มารุต บุปผามาลา
16-08-2561 17:43:00
อนุมัติ
         
16 D-339 19-08-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
16-08-2561 17:08:00
อนุมัติ
         
17 D-339 18-08-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
16-08-2561 17:06:00
อนุมัติ
         
18 D-339 17-08-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
16-08-2561 15:09:00
อนุมัติ
         
19 D-415 24-08-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายกิตติภพ แย้มไพฑูรย์
16-08-2561 00:30:00
อนุมัติ
         
20 D-413 16-08-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
15-08-2561 19:03:00
อนุมัติ
         
21 D-411 22-08-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:30:00
นายปริญญา อุทโธ
15-08-2561 16:07:00
อนุมัติ
         
22 D-411 20-08-2561
เวลา 18:30:00 ถึง 22:30:00
นายปริญญา อุทโธ
15-08-2561 14:50:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
23 D-219 15-08-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภุทองขาว
15-08-2561 02:05:00
อนุมัติ
         
24 D-207 15-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
14-08-2561 13:49:00
อนุมัติ
         
25 D-212 16-08-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น
14-08-2561 11:12:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากจะต้องใช้ห้องเพื่อเตรียมงานวันสถาปนาคณะ ขอให้ใช้ห้องอื่นแทน
         
26 D-212 15-08-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น
14-08-2561 11:11:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
27 D-201 15-08-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภุทองขาว
13-08-2561 20:04:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากในวันที่ 16 สิงหาคมจะมีงานสถาปนาคณะ จะต้องใช้ห้องดังกล่าวเพื่อเตรียมสถานที่ ขอให้ใช้ห้อง 218 หรือ ห้อง 219 แทน
         
28 D-219 14-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:30:00
นางสาวสุภาวรักษ์ แสนคำ
13-08-2561 17:07:00
อนุมัติ
         
29 D-206 14-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:30:00
นางสาว สุภาวรักษ์ แสนคำ
13-08-2561 15:01:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
30 D-202 14-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:00:00
นุชรินทร์ สินธุโคตร
13-08-2561 11:33:00
อนุมัติ
         
31 D-206 15-08-2561
เวลา 18:30:00 ถึง 20:30:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
12-08-2561 21:56:00
อนุมัติ
         
32 D-411 17-08-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:30:00
นายปริญญา อุทโธ
12-08-2561 16:08:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก จะมีกิจกรรมวันสถาปนาคณะ ขอใหห้ใช้ห้องD-206 แทน
         
33 D-211 14-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:00:00
นุชรินทร์ สินธุโคตร
11-08-2561 11:43:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
34 D-207 14-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 23:30:00
นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
11-08-2561 04:13:00
อนุมัติ
         
35 D-413 15-08-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 18:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
10-08-2561 16:18:00
อนุมัติ
         
36 D-212 14-08-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น
10-08-2561 15:35:00
อนุมัติ
         
37 D-212 16-08-2561
เวลา 06:30:00 ถึง 11:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
10-08-2561 12:09:00
อนุมัติ
         
38 D-415 16-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
10-08-2561 12:05:00
อนุมัติ
         
39 D-212 10-08-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น
10-08-2561 10:10:00
อนุมัติ
         
40 D-206 11-08-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 14:00:00
นายปรัชญา ภุทองขาว
09-08-2561 21:15:00
อนุมัติ
         

รวม 5359 รายการ : 134 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ] 133 [ 134 ] ถัดไป>>