COPAG VIDEO
     
  COPAG SPECIAL TALKS No.2 "รำลึก 54 ปี การประหารชีวิตครูครอง จันดาวงศ์" Part 1 
     
     
     
     
 

โครงการ COPAG STARS “การเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”

บรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์

วันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-207) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม