ชื่อ :   ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
       
  เบอร์โทรศัพท์ :   085-2831200
       
  Facebook :   วินัย ผลเจริญ
     
  ระดับการศึกษา : - ร.ด. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศศ.ม. พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศษ.บ. มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
    ความสนใจพิเศษ :    
       
         
    ผลงานต่างๆ :