ชื่อ :   ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงษ์พิศักดิ์
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
     
  ระดับการศึกษา : - PhD in Political Science and International Relations, the Australian National University, Australia
    - Master of Arts in Public Administration and Public Policy, University of York, UK
    - วารสารศาสตร์บัณฑิต (วส.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
  ความสนใจพิเศษ :  

การเมืองกับการพัฒนา (politics and development) การเมืองภาคการเกษตร (agrarian politics) การเมืองในชีวิตประจำวัน (everyday politics)

     
       
    ผลงานต่างๆ :    
    งานวิจัย    
    1.รายงานวิจัย    
       

1.1 ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์. (2559). กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมที่ดิน "เพื่อเกษตรกรรม" ของส.ป.ก. ภายใต้อิทธิพลของนโยบายเขียว-คาร์บอนต่ำ: กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ. งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

         
       

1.2 ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์. (2557). การเมืองว่าด้วยเรื่องพืชพลังงานและความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตร: ศึกษากรณีการปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. งบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

    2.บทความวิจัย    
       

2.1 ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์. (2557). การเมืองในชีวิตประจำวันของครัวเรือนอีสานภายใต้บริบทของการปลูกอ้อยในฐานะพืชพลังงาน. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 10, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557): 1-23.

   

บทความ

   
   

1.บทความวิชาการ

   
        1.1 ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์. (2559). วาระเขียว-คาร์บอนต่ำ และมโนทัศน์ใหม่สำหรับการศึกษาการเมืองเรื่องที่ดินในภาคการเกษตร. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 12, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559): 163-186.
   

2. บทความประชุม
วิชาการระดับชาติ

   
       

2.1 ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์. (2559). “การกลายสภาพของที่ดินสปก.และการต่อรองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้บริบทของการพัฒนาพลังงานทางเลือก: กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ.” การประชุมวิชาการระดับชาติ วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่, ขอนแก่น, 7-8 เมษายน 2559.

    3. บทความประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
   
        3.1 Nattakant Akarapongpisak. (2017). "Green Agendas and Land Relations in Thailand: The State of Knowledge (2001 onwards) ". at the 13 International Conference on Thai Studies, Chiangmai, Thailand, July 15-18, 2017.
         
        3.2  Nattakant Akarapongpisak. (2014). "Ethanol Industries and Changes in the Politics and Production of Sugarcane Farming in the Isan Region (2012-2013)." at the LSCAC 2014 on Asian Dynamics: Prospects and Challenges, Mahasarakham, Thailand, July 10-12, 2014.
         
        3.3  Nattakant Akarapongpisak. (2013). "Making of 'Community': Land Occupation, Legitimacy and Policy Orientation in Thailand." at the EuroSEAS 2013, Lisbon, Portugal, July 2-5, 2013.
         
        3.4 Nattakant Akarapongpisak. (2011). “Thailand’s Changing Local Political Landscape: A Reflection from the Case of Illegal Land Occupation.” at the International Conference on ASEAN: Social, Cultural and Economic Dimensions, Mahasarakham, Thailand, August 20-21, 2011.
         
        3.5 Nattakant Akarapongpisak. (2010). "Rethinking Land Occupations: The Three Faces of Local Politics and Their Linkages in Northern Thailand." at the RCSD-ChATSEA Conference, Chiang Mai, Thailand.
         
        3.6 Nattakant Akarapongpisak. (2010). "Retrieving Missing Link: The Three Faces of Local Politics (Thailand)." at The Asia Pacific Week,Canberra, Australia.
    4. ผลงานทาง
วิชาการอื่นๆ
   
       

4.1วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Nattakant Akarapongpisak. (2011). Rethinking State-Village Relations: Positive Forms of Everyday Politics and Land Occupation in Thailand (1997-2010). PhD, Australian National University, Canberra.

         
       

4.2 หนังสือแปล
แมคไมเคิล, ฟิลิป. (2559). ระบอบอาหารและคำถามว่าด้วยสังคมเกษตรกรรม. แปลจาก Food Regimes and Agrarian Question. แปลโดย สร้อยมาศ รุ่งมณี, ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์, ทับทิม ทับทิม และศักรินทร์ ณ น่าน. เชียงใหม่: ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน.