ชื่อ :   โศภิต ชีวะพานิชย์
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
     
  ระดับการศึกษา : - Master in Human Rights and International Labour Rights Lund University, Sweden
    - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
     
  ความสนใจพิเศษ : - กฎหมายกับสังคม
  - กฎหมายสิทธิมนุษยชน
    - มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
    ผลงานต่างๆ :