ชื่อ :   ผศ.ดร.วนิดา พรมหล้า
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
     
  ระดับการศึกษา : - Doctor of Philosophy Environmental Law, University of New England, Australia
    - น.ม. กฎหมายอาญาและกระบวนการทางยุติธรรมทางอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  ความสนใจพิเศษ : - กฏหมายสิ่งแวดล้อม
  - กฎหมายภาษีอากร
    - สิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
    ผลงานต่างๆ :