ชื่อ :   หนึ่งนยา ไหลงาม
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
     
  เบอร์โทรศัพท์ :   086-9588008
       
  ระดับการศึกษา : - ศศ.ม. (สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
    - รป.บ. (รัฐประศษสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       
  ความสนใจพิเศษ :    
       
    ผลงานต่างๆ :