ชื่อ :   ผศ.ศราวุฒิ วิสาพรม
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
     
  ระดับการศึกษา : - ศศ.ม.  ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ศศ.บ. ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
     
  ความสนใจพิเศษ : - การเมืองไทยสมัยใหม่
  - การเมืองในชีวิตประจำวัน
    - ประวัติศาสตร์สังคม
         
    ผลงานต่างๆ : - ราษฎรสามัญหลังวันปฏิวัติ 2475. กรุงเทพฯ: มติชน, 2559.
         
      - “ประวัติศาสตร์สามัญชนในสังคมไทยสมัยแรกเริ่มรัฐประชาชาติ พ.ศ.  2475-2490” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
         
      - “80 ปี การปฏิวัติสยาม 2475 : ย้อนพินิจพรมแดนความรู้การปฏิวัติสยาม 2475 (อีก    ครั้ง)”. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. 11,1 (มกราคม-เมษายน 2556), หน้า 5-37
         
      - ‘พื้นที่ทางการเมือง’ ก่อนและหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕”.ศิลปวัฒนธรรม. 34,8 (มิถุนายน 2556),  หน้า 84-105
         
      - “ฝูงชนในเหตุการณ์ ‘ปฏิวัติสยาม ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕’”.ศิลปวัฒนธรรม. 35,8 (มิถุนายน 2557)
         
      - “การเมืองช่วงรุ่งอรุณแห่ง ‘ระบอบประชาธิปไตย’ กับชีวิตประจำวันประชาชน”. ศิลปวัฒนธรรม. 35,9 (กรกฎาคม 2557), หน้า 68-95
         
      - “ ‘สัญลักษณ์รัฐธรรมนูญ’ : การศึกษาเชิงการเมืองวัฒนธรรมในการสร้างสัญลักษณ์แทนระบอบประชาธิปไตยภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ”. Proceedings The International Conferenc Changing Humanities in a Changing World มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง The 8th Humanities Research Forum in Thailand การประชุมวิชาการนานาชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8 ฉบับ 2
         
      - เรื่องเล่าคน (ไป) คุก ประสบการณ์ที่ควรบอกต่อ. เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 (ผู้เขียนร่วม).