ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ
COPAG ร่วมแห่กัณฑ์หลอน สืบสานอนุรักษ์ 4 ประเพณี บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มมส ประจำปี 2567
Meet the Experts เรื่อง “Critical and Creative Thinking Skills for Social Scientists”
COPAG จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มองให้รู้ ดูให้เข้าใจ : กลยุทธ์บันไดสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน”
การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication : NVC)
เชิญชวนองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่นอีสาน ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2567
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 9/2567
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) รับราง “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2566
มมส มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน”
COPAG จัดอบรมบุคลิกภาพสำหรับนิสิตฝึกงาน
COPAG พัฒนาทักษะนิสิตด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี: การทำ Podcast
โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นทางวิชาการของนิสิตเอกการเมืองการปกครองเพื่อสร้างความเป็นเลิศ : นักพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และนักประชาธิปไตยดิจิทัล (Digital Democracy)
COPAG เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2023 Annual Conference of the Institute of International Relations, Republic of China
โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยการเมืองการปกครองตามแนวทาง EdPEx : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เรื่อง #การเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)
COPAG ร่วมกับ National Chung Hsing University สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และปรึกษาแนวทางการแลกเปลี่ยนนิสิต
COPAG ปัจฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญมณี สรวงศิริ รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ อาจารย์ประจำเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับเชิญและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกองบรรณาธิการ (Editorial Board) ของวารสาร Public Administration and Development
นิสิตวิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนาฯ มมส ครบรอบ 54 ปี
COPAG ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 54 ปี
COPAG จัดกิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์ “Radical Youth for future : ค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่”
COPAG เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะในประเทศไทย เชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565
COPAG กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน “การใช้งานระบบติดตามงาน ผ่านทาง copagoffice”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง อบรมการเขียนหนังสือราชการสำหรับนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565
บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบ COPAG Office
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2565
โครงการคนรุ่นใหม่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่โลกและสังคมที่เป็นธรรม Phase 2
ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เนื่องด้วยผลกระทบจากอุทกภัย
COPAG Library Book Launch Event สัปดาห์ที่ 3
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดโครงการสัมมนารัฐสวัสดิการ
เสวนาภาษานักรัฐศาสตร์ “พูดเพื่อเปลี่ยน เถียงให้รู้ อย่างสร้างสรรค์” เรื่อง เพกาซัส เมื่อรัฐบาลไทยกลายเป็น อาชญากรไซเบอร์?
เวทีเสวนา ปัญญาสาธารณะ 2565 “จับตา !!! สถานการณ์และข้อสังเกต การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) (ระยะที่ 2)
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”
นักวิจัย มมส ศึกษารูปแบบการกระจุกตัวเชิงพื้นที่ของผลลัพธ์ในนโยบายขนส่งระยะสั้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงพื้นที่ต่อผลลัพธ์ดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Telematics and Informatics วารสารชั้นนำของโลก ที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผู้หญิง อิสลาม และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมอนุภูมิภาค ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครเวียงจันทน์ – นครหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อธิการบดี มมส ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการสำหรับนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดวงโส “ประชาธิปไตยในมุมมองของนิสิต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนา 2475
อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ Chalmers University of Technology เมือง Gothenburg ราชอาณาจักรสวีเดน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 25
วิทยาลัยฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
วิทยาลัยฯ จัดบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการฝึกอบรม “รางวัลนักการเมืองท้องถิ่นแห่งคุณภาพ” ระยะที่ 1
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัด Big Cleaning เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
คณะสถาปัตย์ฯ มมส นำเสนอการตรวจสอบการชำรุดของอาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2564
วิทยาลัยการเมืองฯ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มมส
ผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการยานพาหนะของ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นิสิตวิทยาลัยฯ คว้าทุนไปเข้าค่ายผู้นำ Student Boot Camp ที่สาธารณรัฐบัลแกเรีย
COPAG OPEN HOUSE 2022 แนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการมอบงานสานต่อสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปีการศึกษา 2564-2565
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเขียนบทความวิชาการและแนวทางการพัฒนาการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
COPAG Undergraduate Research Presentation Competition 2022
สำนักวิทยบริการพบวิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน MSU Online Book Fair 2022
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน "การสร้างองค์ความรู้และชักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบติดตามงาน ผ่านทาง copagoffice msu.ac.th"
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สัมมนาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ เทศบาลนครขอนแก่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 3 Admission
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สัมมนาและศึกษาดูงานด้านองค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต
คณะสถาปัตย์ฯ มมส นำเสนอการตรวจสอบการชำรุดและแบบรูปอาคาร 3D for BIM สำหรับซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6 “ศาสตร์ ขอบเขตและขีดจำกัด: การข้ามข้าม (?) สู่ทางออกใหม่ของรัฐ”
สงกรานต์ม่วนซื่น รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ทำบุญตักบาตร สงกรานต์วิถีใหม่ มมส ปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม (ศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง นายอำเภอ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมหารือกับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุกูลนารี (สพม.กส.) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรัชญาพร ป้องสนาม นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน 3/2564
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการอบรมการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี COPAG
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ สำหรับนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2564
โครงการเวทีเสวนา ปัญญาสาธารณะ 2565 “จับตา !!! สถานการณ์และข้อสังเกต การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)”
วิทยาลัยฯ จัดเสวนา วิกฤตยูเครน: ที่มาและทิศทางบนจุดยืนที่แตกต่าง”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง แห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2565
โครงการเสวนาทางวิชาการ การศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นภาคอีสานฉบับ Real World
วิทยาลัยฯ ติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน / VOC / ก.พ.ร. /Action Plan
วิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนา “การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ”
โครงการเสวนา “การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”
โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2/2564 (หลังสอบกลางภาค)
วิทยาลัยการเมืองฯ สวัสดีปีใหม่ 2565 อธิการบดีและผู้บริหาร มมส
ระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564
COPAG จัดเสวนา “สร้างทีมสัมพันธ์ เสริมแรงจูงใจ สู่องค์กรที่เข้มแข็ง”
นิสิตวิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานสถาปนาฯ มมส 53 ปี
รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง รับโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่น มมส ประจำปี 2564
วิทยาลัยฯ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ มมส ครบรอบ 53 ปี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ ห้วยกุดโคก บ้านหลังบัวหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
การบรรยายพิเศษและส่งเสริมเครือข่ายทางวิชาการทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ออนไลน์)
Voice of Consumer พัฒนาหลักสูตร ป.โท-เอก (หลักสูตรปรับปรุง 2565)
วิทยาลัยฯ จัด KM การรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer ครั้งที่ 1
วิทยาลัยการเมืองฯ ถวายต้นเงินสมทบองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2564
วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย 2564
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) จัดอบรมจัดโครงการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนและส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะของคนในชุมชนเพื่อสร้างช่องทางและศักยภาพในการเพิ่มรายได้หมุนเวียน แก่ชุมชนในตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหาร COPAG การถ่ายทอดนโยบายและกระบวนการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ อาจารย์ประจำเอกรัฐประศาสนศาสตร์
COPAG จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ทะลุการพัฒนาแบบล็อกดาวน์อย่างคนนอกคอก”
COPAG จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “หิวแสง: นัยทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ”
การบรรยายพิเศษ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล”
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มมส ประจำปี 2564
กิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ “โรงเรียนพลเมือง” ปี 2564 ภายใต้ โครงการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2564
COPAG จัดเสวนาและระดมความคิดเห็น: ทิศทางการใช้ทุนทางวัฒนธรรมฮูปแต้มสารคาม
ถอดบทเรียนเพื่อการฟื้นตัวอุตสาหกรรมบริการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19: อะไรคือการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ
COPAG จัดบรรยายพิเศษ “หลักธรรมในการบริหารราชการ” ภายใต้โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
Design Thinking สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการทางสังคม
COPAG จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 “เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีความสุข"
COPAG จัดโครงการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โครงการสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ “มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
โครงการเสวนาการวิชาการ “การปกครองท้องถิ่นอีสานยุคหลัง คสช.”
บทบาทของนายอำเภอในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และเส้นทางการเข้ารับข้าราชการ
วิทยาลัยฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารงานทางการเมืองและกิจการสาธารณะ”(นมส.) รุ่นที่ 3
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน “การจัดการสำนักงานด้วยการประยุกต์ใช้ MS Excel ในการทำงาน”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ถวายปัจจัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
COPAG รับการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
COPAG รับการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
อธิการบดี ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
บุคลากร COPAG เข้ารับการอบรม TQA/EdPEx Framework for Improvement
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
COPAG จัดสัมมนา “สมาชิกสภาท้องถิ่น สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างไร ? ”
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี COPAG รอบ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
COPAG จัดอบรม “การจัดการประชุมและบันทึกการประชุม”
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม "มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 24)"
โครงการสัมมนา “ทบทวน พัฒนากลยุทธ์องค์กร และกำหนด OKRs / Work Breakdown / Action Plan ระดับองค์กร ฝ่ายงานและหลักสูตร”
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม "มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22)"
COPAG จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร
COPAG ร่วมงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ ประจำปี 2564
COPAG ร่วมกับเหล่ากาชาด รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมีนาคม 2564
COPAG ออกแบบกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร
คณะผู้บริหารชุดใหม่ ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหาร COPAG
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยฯ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานประเพณีบุญผะเหวด
COPAG มอบทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา 2563
COPAG จัดเวทีสาธารณะ “ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง จะมีนโยบายรับใช้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างไร?”
ประกาศเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค COVID-19
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพและมุ่งสู่สากล
COPAG เข้าร่วม GS-to-Faculty Road show 2021 MSU Postgraduate
กลุ่มคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หารือแนวทางจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ครั้งที่ 2
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 21)
COPAG จัดเสวนาการ “การเลือกตั้งท้องถิ่นกับอนาคตท้องถิ่นอีสาน”
กลุ่มคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หารือแนวทางจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)
ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และให้บุคลากรฯ WFH ฉบับที่5
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 และการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักของตนเอง (Work from home) ฉบับที่ 17
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 15)
ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจารย์ดีเด่นดีเด่น มมส ประจำปี 63
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้่อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบอนนไลน์ (ฉบับที่14)
วิทยาลัยการเมืองฯ สวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหาร มมส
เชิญชวนทุกท่านร่วมใจต้าน COVID-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
เทศบาลตำบลหัวนาเข้าหารือขอความร่วมมือทางวิชาการว่า
COPAG เข้าร่วมโครงการ “กองวิจัยฯ พบหน่วยงาน”
ผู้บริหารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG BOOKFAIR ครั้งที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) (ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
โครงการสัมมนาเรื่อง “ความเหลื่อมล้ำกับทางออกของสังคมไทย”
การเสวนา เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำกับทางออกของสังคมไทย”
นิสิตวิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 52 ปี มมส
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ มมส ครบรอบ 52 ปี
COPAG Open House 2020 วันที่สอง นักเรียนร่วมงานคึกคัก
COPAG จัดเวทีสาธารณะ "มหาสารคาม Forum ปัญญาสาธารณะ ปี 2563" ผู้สมัครนายก อบจ.มหาสารคามจะมีนโยบายรับใช้ประชาชนชาวมหาสารคามอย่างไร ?
COPAG Open House 2020
พิธีถวายปริญญาบัตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) แด่พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล) (ธ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง 2565)
US Election 2020 and Its Implications for Thailand
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 3/2563
โครงการพลเมืองเสรีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกและสังคมที่เป็นธรรม ตอน
ค่าย COPAG : เยาวชนอีสานสู่รากฐานของสังคม  
แถลงการณ์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากอธิการบดี มมส
โครงการบริการวิชาการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2563
โครงการสัมมนารัฐสวัสดิการ
บรรยายทางวิชาการ "ตุลาการกลับตาลปัตร"
โครงการการจัดการและการเรียนรู้ป่าชุมชน
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวาระ 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล
COPAG เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการ (ติวสอบ ก.พ. ภาค ก.)
โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 องค์กรแห่งความสุข : สนุกกับงาน สำราญกับออฟฟิต”
COPAG ศึกษาดูงานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
COPAG จัดบรรยายพิเศษ "เศรษฐศาสตร์การเมืองและการเมือง"
นิสิต COPAG จัดค่ายเครือข่ายใยแมงมุมคนรุ่นใหม่เพื่อสิทธิมนุษยชนฯ
โครงการ KM การจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
โครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาเอก และปริญญาโท
สิ่งแวดล้อมดีที่ COPAG
บทบาทของสถาบันการศึกษาจังหวัดมหาสารคามต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ”
COPAG QUIZ 2020
COPAG จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "โทษประหารชีวิต: ข้อถกเถียงเชิงแนวคิดและความเป็นจริงของความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน"
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “ว่าที่สิงห์น้ำตาล 17” แบบ New Normal
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2563
นักวิชาการสาธารณสุข ประเมินการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019