รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 10/2567
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชียวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป (พนักงานที่จ้างตามสัญาญาจ้างไม่เกิน 4 ปี) ครั้งที่ 4/2567
รับสมัครสิบแข่งขันเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 5/2567
รับสมัครสิบแข่งขันเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานที่จ้างตามสัญาญาจ้างไม่เกิน 4 ปี) ครั้งที่ 26/2566
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาจจีนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม ณ Harbin Normal University
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) 2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2024)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตปฏิบัติงานนอกเวลาในวันปกติและวันหยุดราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์นิสิตปฏิบัติงานนอกเวลาในวันปกติและวันหยุดราชาการ หรือในช่วงปิดเทอม ประจำปีงบประมาณ 2567
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Chinese language Learning and Socio-Cultural Exchange Program)
รับสมัครนิสิตปฏิบัติงานนอกเวลาในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการ (นิสิตทำงานระหว่างเรียน)
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 (พนักงานขับรถยนต์)
รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง ไม่เกิน 4 ปี)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 64 รายการ เลขที่ประกาศ 1/2565
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565
รูปแบบและการตั้งค่าการพิมพ์หนังสือราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิปวีดีโอ บ้านเมืองสุจริต ที่ชนะการประกวดในโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ของสำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สภาเยาวพลเมืองตักศิลา ปีงบประมาณ 2565 ระยะต้นน้ำ
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการขออนุมัติผลรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในเดือนเมษายน 2565
แบบประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
ขยายเวลาระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ขอความร่วมมือให้นักเรียน นิสิต และบุคลากร ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง
โครงการ IKEA Southeast Asia Young Designer Award 2021
การรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564 ของกรมการท่องเที่ยว
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564
รับสมัครพนักงาน โลตัส สาขาเสริมไทยมหาสารคาม
แจ้งแผนการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เชิญชวนนิสิตร่วมโครงการและทำแบบสำรวจ ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
ประชาสัมพันธ์นิสิตที่ยื่นขอรับเงินคืนภาคเรียนที่ 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการติว English Exit-Exam
เปิดรับสมัครสอบ กพ ภาค ก แบบ paper & pencil ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานออนไลน์
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม
นิสิต COPAG จัดค่ายเครือข่ายใยแมงมุมคนรุ่นใหม่เพื่อสิทธิมนุษยชนฯ
ผลการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน
แนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมภายในตึก D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิิท 19 (ฉบับที่ 3)
ประกาศการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนของนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนและระบบการบริหารงานแบบออนไลน์ ฉบับที่ 1
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ในสถานการณ์ไม่ปกติตามมาตรการและการเผ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครองในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3/2563) เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ประชาสัมพันธ์ 6th YOUTH LEADERSHIP WORKSHOP 2020 ณ ประเทศเกาหลีใต้
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานฝึกงาน
ประกาศ ปิดระบบเวปไซต์วารสารวิทยาลัยการเมือง 11-20 มค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
การจองที่พักของ งานบริการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เรื่อง ข้อปฏิบัติในการฝึกซ้อมย่อย ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่51/2562
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 51/2562
ประชาสัมพันธ์การรับเสื้อ 16 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด SME Bank
กำหนดการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562
E-learning ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
ประกาศนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ ปี พ.ศ.2562
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 38/2561
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบที่ 2
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนันสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 3/2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2561
ประกาศตัดไฟ วันที่ 1 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26/2561
ประชาสัมพันธ์งาน Commemoration of 2019 International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action ณ ประเทศกัมพูชา
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศโครงการกิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมแนะแนว ทุน Erasmus+
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2561
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 109/2561
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 109/2561
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ผ่านการทดสอบ MSU IT Exit Exam 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 109/2561
ประชาสัมพันธ์ การนำเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ใน โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ( Thailand Research Expo 2018) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดจองเสื้อ 15 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม
ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ เรื่อง The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
ประกาศการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันการศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการ
ประกาศรับสมัครสอบระดับปริญญาโท - เอก ภาคต้น/2561 (รอบสอง)
แผนรับบริจาคโลหิต เดือน เมษายน ประจำปี 2561
วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพสร้างงานสร้างอาชีพ Job Fair 2018 จังหวัดมหาสารคาม
โครงการ PO COPAG English Camp 2018
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
รับสมัครตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิต พนักงานควมคุมคุณภาพ พนักงานประกันคุณภาพ (บ.แหลมทองโพลทริ จำกัด)
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการ COPAG QUIZ 2018 รอบคัดเลือก
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
คณบดีพร้อมรองฯฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการเมืองฯ ตรวจสอบระบบความปลอดภัยลิฟท์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต มหาบัณฑิตและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2559-2560
"14 ปี ตุ้มโฮมสิงห์น้ำตาลคืนถิ่น"
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรี มมส" ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP ประจำปี2561
รับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น
โปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) สำหรับภาคเรียนที่ 2
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2560 นี้)
งานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 7TH IIMS International Conference on Management, Technology and Employment in Changing Economy”
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนานาชาติ (ASEAN Exchange Study and Internship Fair 2017)
กำหนดส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
ประกาศผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการระบบพิเศษ รอบ 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ระบบพิเศษ รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการระบบพิเศษ รอบ2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปีการศึกษา 2560
รับสมัครนิสิตช่วยงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยของจังหวัดมหาสารคาม
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการระบบพิเศษ รอบ 2” วิทยาลัยการเมืองการปกครอง” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ UM icamp 2017 ณ University Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปี 2560-2561
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี “ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง” ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ประกาศผลประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน รอบที่2
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 99/2559
ประกาศ การปรับเปลี่ยนกำหนดการออกตีพิมพ์วาสารการเมืองการปกครอง
COPAG ตัวแทนบุคลากร และนิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับริบบิ้นสีดำเพื่อติดถวายอาลัยในหลวงฯ
แนวคิดด้านการเมืองการปกครอง จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
เชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมงานสิงห์ COPAG คืนถิ่น ครอบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส
ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก "โครงการประกวดผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558"
โครงการ Monograph Series Season 2 ขึ้น โดยให้คณาจารย์เขียนผลงานฯ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 59/2559
ประกาศรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ COPAG ONE (โควตาเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ COPAG ONE (โควตาเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งนักเรียนเพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรง "โครงการ COPAG ONE" (โควตาเรียนดี)
ตัวแทนสถาบันพลังจิตตานุภาพ เข้าพบและมอบของที่ระลึกแก่คณบดีวิทยาลัยการเมืองฯ
ชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา ได้รับรางวัลชมเชย เยาวชนดีเด่น จากสำนักงาน กปร.
รับสมัครนิสิตต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่3)
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่3)
รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับมอบถ้วยรางวัลจากบุคลากร
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเลือกตั้งองค์กรนิสิต 2559
ภาพบรรยากาศ การปราศัยของนิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ ที่ลงสมัครองค์กรนิสิต
ตัวแทนคณบดีฯ รศ.สีดา สอนศรี มอบพวงหรีด อาลัยต่อการจากไปของนิสิต
ประกาศแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู่วยศาสตราจารย์
ประกาศแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
เชิญร่วมบริจาค และร่วมทอดผ้าป่า โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง COPAG "ทอดผ้าป่าสร้างความดีสู่ชุมชน"
ขอเชิญคณบดี และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติบันทึกภาพหมู่บัณฑิต
กำหนดการแนวปฏิบัติในการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1/2559
รับสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1/2559
ประกาศ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 13/2559 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ IT Exit Exam
แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องพักอาจารย์และห้องเอนกประสงค์ จำนวน 15 ห้อง (ครั้งที่ 2)
รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ระบบพิเศษ “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา” (สำหรับผู้พ้นสภาพนิสิตฯ) 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบพิเศษ “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา” (สำหรับผู้พ้นสภาพนิสิตฯ) ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติทุน กยศ. ประเภทต่อเนื่องจากสถาบันเดิม(มมส) ผู้กู้ยืนยันกรอบวงเงิน 27 - 30 กรกฏาคม 2558
รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านการอนุมัติการกู้ยืม
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายผู้นำสากล (Global Leadership Camp 2015) ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2558
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงยกพื้นห้องคอมพิวเตอร์ D-309 และระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสายสัมพันธ์บัณฑิตอินเตอร์ไทย
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “หมอลำธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบฮอยศิลป์”
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงยกพื้นห้องคอมพิวเตอร์ D-309 และระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมครูอาเซียนและการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน ครั้งที่ ๓
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
แจ้งประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง การงดจัดกิจกรรมนิสิตทุกประเภท ภาคเรียนที่ 2/2557 และประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเล่นน้ำสงกรานต์ ประจำปี 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์โครงการติว English Exit-Exam สัญจร วันพฤหัสบดีที่ 2 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง D-415 ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แจ้งประกาศว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬา "ราชพฤกษ์เกมส์" พุทธศักราช 2558
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2558
รายชื่่อนิสิตที่ต้องเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืม กยศ ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 2" เพื่อเตรียมความร้อมในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันสู่ประชาคมอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิไตยและกฎหมาย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ระบบส่งเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง (ชั้น 1-4) จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเสนอราคา ระบบส่งเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง (ชั้น 1-4) จำนวน 1 ระบบ
ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ "ค่ายภาษาสัญจร" (Language Camp) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศราคากลางโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี "โครงการ COPAG ONE" โควตาเด็กเรียนดี
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบลายเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันสักวากลอนสดระดบอุดมศึกษา (ระดับชาติ)
ขอเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมการประกวดและร่วมชมนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ Insight Thailand Camp 2015 (สมัครที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศชั้น 2 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English Development Workshop for ASEAN Readiness)
สาส์นจากคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี) แสดงความยินดีต่อบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2557