ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 และประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัยในคน
แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2567 และประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัยในค
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)
ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566 (เพิ่มเติม รอบ3)
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม รอบ 2)
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณปี 2566
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
CMDF สนับสนุนนักวิจัยผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนคุณภาพ เผยแพร่ในระดับสากล
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ปี 2564 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)
แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณปี 2565 (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2566 (คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2565 (เพิ่มเติมรอบ 3)
แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2565
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณปี 2565 (เพิ่มเติม รอบ2)
ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Fast Track)
ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม รอบ 2)
แหล่งทุนวิจัยภายนอก (update 23-12-2564)
ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2565
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2565
ผลงานพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 และประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณนักวิจัย
ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา" ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณรายได้ปี 63 (เพิ่มเติม)
ทุนอุดหนุนอาจารย์เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (มมส-นวัตกรรม-01)
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563
ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบปี2562(เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท จางบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2562
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562 (คณจารย์และเจ้าหน้าที่)
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท จางบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก งบประมาณ 2561
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ปี 2561
ขยายการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 61 (คณจารย์และเจ้าหน้าที่)
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP ประจำปี2561
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้วขับ
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท จากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ งบประมาณปี 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัย ปี 2560
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2559 สำหรับปริญญาโท
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยตามโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ปี 2559 หมดเขต 8 กันยายน 2558 ค่ะ
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (มุ่งเป้า)
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ ASEAN Expert
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย (นิสิตระดับปริญญาโท) ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 รับตั้งแต่ 19 กันยายน 2557 ถึง 10 ตุลาคม 2557
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๒)
ประกาศรับขอเสนอทุนวิจัย งบประมาณปี 2557 (ปริญญาโท)
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2557
ขอขยายระยะเวลาเปิดรับหัวข้อเสนอทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2557
รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
ทุน (Technology Grants) ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย
ประชาสัมพันธ์โครงการสนุบสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท (สกว.)