ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Gates Cambridge (มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ )
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2567 (2024)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (1-2 ปี) และปริญญาเอก (3 ปี) ในปีการศึกษา 2567 สนับสนุนทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ ทุน ICDF ประจำปี 2024
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรศึกษาภาษาจีนโดยสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Ernst Mach Grants – ASEA-UNINET 2024/2025
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Yale University สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2567 (2024)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Obama Foundation Scholars Program 2024
ทุนการศึกษา University of Twente
ประชาสัมพันธ์ "ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2566" 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students
ประชาสัมพันธ์ ทุน MOE ระดับปริญญา ปี 2566 2023 Tzaiwan Scholarship Directions for Thai Students za
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรมของนักรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา 2563” (เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)
ประกาศ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ : ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง เพื่อช่วยเหลือแก่นิสิต ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับสมัครทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง: ประเภททุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับสมัครทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่3/2562
ประกาศโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปี 2562
รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปี 2562
ประกาศทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา2562
ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกพัฒนาทักษะฯ ระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการพัฒนาทักษะฯ ประจำปีการศึกษา 2561
ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน
ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ค่ายภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ 14 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดสัมภาษณ์นิสิตกู้ยืม กยศ. "กองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่
รับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทกู้ยืมต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) "ประเภทกู้ยืมรายใหม่" ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program
รับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเงินรายได้-ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2561
ทุน National Sun Yat-sen University ไต้หวัน
ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2017-2018
โครงการ Universiti Brunei Darussalum Student Exchange
งานมหกรรมการแนะเเนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น วันที่10/01/61
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการทุน P2A Journey On-Campus BINUS
ประชาสัมพันธ์ทุน JT Asia Scholarship for Thai students at Tokushima University
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปี2560
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2560 นี้)
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปี 2560-2561
ประชาสัมพันธ์ทุน "Shape-Sea Research Grant Programme for 2018 (RGP 2018)"
หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน ณ มมส. (MSU Inbound Internship) และประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship)
ประกาศกำหนดการรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2560
Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี “ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง” ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี “ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง” ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่3)
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่3)
ตารางสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2559
รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2559
รับสมัครทุน ภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
ประกาศคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "มูลนิธิตั้งเข็กกิม (บริษัท นามมี จำกัด)" ประจำปีการศึกษา 2558 (เบื้องต้น)
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนอาจารย์นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร" ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือดรับทุนการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการศึกษา "ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนบริษัท โตชิบา" ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 ในระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 10,000 บาท
มูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ เปิดรับโครงการค่ายอาสา ให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “เทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2557”
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ MSU Inbound Internship ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมในโครงการ MSU Outbound Internship ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) " ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP summer program WSummer Course at Niigata University: Lessons from Contemporary Japan"
เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสมัครโครงการทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรี ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship)ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย