รายการเอกสารอัพโหลดทั้งหมด
ประจำปีการศึกษา 2566

 

นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
-------------------------------------------------------
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
-------------------------------------------------------
นายศักดา ดุระยับ
-------------------------------------------------------
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
-------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์
-------------------------------------------------------
นายมารุต บุบผามาลา
1
แบบฟอร์มรายงาน มคอ.7 และ AUN-QA Version 4.0
.docx
2024-02-27 11:53:00
2
คู่มือประกอบการรายงาน มคอ.7 และ AUN-QA Version 4.0
.pdf
2024-02-27 11:50:00
3
แบบรายงานความก้าวหน้าแผน IP และ Gap Analysis ปีการศึกษา 2566 (รอบ 6 เดือน)
.pdf
2024-02-27 11:48:00
4
แผน IP และ Gap Analysis ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:11:00
5
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:10:00
6
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) วาระพิเศษครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:07:00
7
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:06:00
8
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:04:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คะนอง พิลุน
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.จีรวัฒน์ เจริญสุข
-------------------------------------------------------
ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ
-------------------------------------------------------