รายการเอกสารอัพโหลดทั้งหมด
ประจำปีการศึกษา 2566

 

นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
1
สรุปจำนวนรับเข้า ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565-2566 -AUN-QA
.docx
2024-05-24 16:43:00
2
มคอ.7(AUN-QA) ตัวชี้วัด 1.1-1.2 -วิไลวรรณ
.docx
2024-04-26 15:09:00
-------------------------------------------------------
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
1
สรุปโครงการ Open House “เปิดรั้ว COPAG รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม
.pdf
2024-05-24 16:10:00
2
สรุปโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
.pdf
2024-05-24 16:08:00
3
VOC ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566
.docx
2024-04-26 19:54:00
4
VOC ความพึงพอใจต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566
.docx
2024-04-26 18:42:00
5
VOC ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566
.docx
2024-04-26 16:20:00
6
VOC ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566
.docx
2024-04-25 17:47:00
7
VOC ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566
.docx
2024-04-25 13:43:00
8
VOC เกณฑ์คุณภาพที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2566
.docx
2024-04-25 13:43:00
-------------------------------------------------------
นายศักดา ดุระยับ
1
รายงานผลปฐมนิเทศ 2566
.pdf
2024-04-30 10:46:00
2
แก้ไขผลการศึกษา-
.pdf
2024-04-30 10:45:00
3
แนวปฏิบัติแก้ไผลการศึกษา
.pdf
2024-04-30 10:44:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
1
(ร่าง)มคอ.7 AUN-QA ปี 66-เกณฑ์ที่ 6.1+6.5 (อ.ธวัชชัย)
.docx
2024-05-01 14:55:00
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
1
ร่าง SAR -ร่าง-เกณฑ์คุณภาพที่ 7 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
.docx
2024-04-30 17:42:00
-------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์
-------------------------------------------------------
นายมารุต บุบผามาลา
1
แผนพัฒนาบุคลากร 2567 (จากงานบุคคล)
.docx
2024-05-27 15:14:00
2
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-05-13 10:55:00
3
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-04-30 17:45:00
4
แบบฟอร์มรายงาน มคอ.7 และ AUN-QA Version 4.0
.docx
2024-02-27 11:53:00
5
คู่มือประกอบการรายงาน มคอ.7 และ AUN-QA Version 4.0
.pdf
2024-02-27 11:50:00
6
แบบรายงานความก้าวหน้าแผน IP และ Gap Analysis ปีการศึกษา 2566 (รอบ 6 เดือน)
.pdf
2024-02-27 11:48:00
7
แผน IP และ Gap Analysis ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:11:00
8
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:10:00
9
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) วาระพิเศษครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:07:00
10
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:06:00
11
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ร.บ.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
.pdf
2024-02-27 11:04:00
-------------------------------------------------------
อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์
1
องค์ 6.3 และ 6.6
.docx
2024-04-29 22:39:00
2
องค์ 6.3 และ 6.6
.docx
2024-04-29 22:38:00
-------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คะนอง พิลุน
-------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.จีรวัฒน์ เจริญสุข
-------------------------------------------------------
ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ
-------------------------------------------------------