รายการคำร้องจองห้อง
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-207 26-08-2561
เวลา 12:00:00 ถึง 16:00:00
อลงกรณ์ อรรคแสง
16-08-2561 16:02:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
2 D-339 17-08-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
16-08-2561 15:09:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
3 D-415 24-08-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายกิตติภพ แย้มไพฑูรย์
16-08-2561 00:30:00
อนุมัติ
         
4 D-413 16-08-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
15-08-2561 19:03:00
อนุมัติ
         
5 D-411 22-08-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:30:00
นายปริญญา อุทโธ
15-08-2561 16:07:00
อนุมัติ
         
6 D-411 20-08-2561
เวลา 18:30:00 ถึง 22:30:00
นายปริญญา อุทโธ
15-08-2561 14:50:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนเวลา 08.00-20.00 น.
         
7 D-219 15-08-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภุทองขาว
15-08-2561 02:05:00
อนุมัติ
         
8 D-207 15-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
14-08-2561 13:49:00
อนุมัติ
         
9 D-212 16-08-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น
14-08-2561 11:12:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากจะต้องใช้ห้องเพื่อเตรียมงานวันสถาปนาคณะ ขอให้ใช้ห้องอื่นแทน
         
10 D-212 15-08-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น
14-08-2561 11:11:00
ไม่อนุมัติ ใช้เตรีมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง
         
11 D-201 15-08-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภุทองขาว
13-08-2561 20:04:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากในวันที่ 16 สิงหาคมจะมีงานสถาปนาคณะ จะต้องใช้ห้องดังกล่าวเพื่อเตรียมสถานที่ ขอให้ใช้ห้อง 218 หรือ ห้อง 219 แทน
         
12 D-219 14-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:30:00
นางสาวสุภาวรักษ์ แสนคำ
13-08-2561 17:07:00
อนุมัติ
         
13 D-206 14-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:30:00
นางสาว สุภาวรักษ์ แสนคำ
13-08-2561 15:01:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น.
         
14 D-202 14-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:00:00
นุชรินทร์ สินธุโคตร
13-08-2561 11:33:00
อนุมัติ
         
15 D-206 15-08-2561
เวลา 18:30:00 ถึง 20:30:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
12-08-2561 21:56:00
อนุมัติ
         
16 D-411 17-08-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:30:00
นายปริญญา อุทโธ
12-08-2561 16:08:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก จะมีกิจกรรมวันสถาปนาคณะ ขอใหห้ใช้ห้องD-206 แทน
         
17 D-219 14-08-3104
เวลา 10:00:00 ถึง 19:00:00
นางสาวจุฑาทิพย์ นาราษฎร์
12-08-2561 09:04:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
         
18 D-211 14-08-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:00:00
นุชรินทร์ สินธุโคตร
11-08-2561 11:43:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนถึงเวลา 20.00 น.
         
19 D-207 14-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 23:30:00
นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
11-08-2561 04:13:00
อนุมัติ
         
20 D-413 15-08-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 18:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
10-08-2561 16:18:00
อนุมัติ
         
21 D-212 14-08-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น
10-08-2561 15:35:00
อนุมัติ
         
22 D-212 16-08-2561
เวลา 06:30:00 ถึง 11:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
10-08-2561 12:09:00
อนุมัติ
         
23 D-415 16-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
10-08-2561 12:05:00
อนุมัติ
         
24 D-212 10-08-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น
10-08-2561 10:10:00
อนุมัติ
         
25 D-206 11-08-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 14:00:00
นายปรัชญา ภุทองขาว
09-08-2561 21:15:00
อนุมัติ
         
26 D-309 15-09-2561
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
09-08-2561 21:05:00
อนุมัติ
         
27 D-415 11-08-2561
เวลา 08:30:00 ถึง 18:30:00
สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร
09-08-2561 15:13:00
อนุมัติ
         
28 D-333 16-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา
09-08-2561 11:55:00
อนุมัติ
         
29 D-402 18-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
08-08-2561 22:37:00
อนุมัติ
         
30 D-415 18-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
08-08-2561 22:37:00
อนุมัติ
         
31 D-413 18-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
08-08-2561 22:36:00
อนุมัติ
         
32 D-411 18-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
08-08-2561 22:36:00
อนุมัติ
         
33 D-207 18-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
08-08-2561 22:34:00
อนุมัติ
         
34 D-206 18-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
08-08-2561 22:34:00
อนุมัติ
         
35 D-201 18-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
นายมารุต บุบผามาลา
08-08-2561 22:33:00
อนุมัติ
         
36 D-411 16-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา
08-08-2561 21:47:00
อนุมัติ
         
37 D-334 16-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา
08-08-2561 21:46:00
อนุมัติ
         
38 D-415 17-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
ดร.คู่บุญ จารุมณี
08-08-2561 21:44:00
อนุมัติ
         
39 D-207 16-08-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
อ.จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
08-08-2561 21:43:00
อนุมัติ
         
40 D-415 10-08-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
08-08-2561 21:36:00
อนุมัติ
         

รวม 65 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>