ค้นหารายการจองห้อง
 


ค้นหาตาม ห้องเรียน วันที่

 

เลือกห้องเรียน
ชื่อ - สกุล
   
วันที่
   
   

 

 
 
 
 
   รายการคำร้องจองห้อง
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-413 26-11-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
เปรมกมล มาลัยพวง
15-11-2562 14:10:00
อนุมัติ
         
2 D-413 20-11-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
นายศักดา ดุระยับ
14-11-2562 16:40:00
อนุมัติ
         
3 D-415 29-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:33:00
อนุมัติ
         
4 D-415 28-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:33:00
อนุมัติ
         
5 D-411 29-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:32:00
อนุมัติ
         
6 D-411 28-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:32:00
อนุมัติ
         
7 D-402 29-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:31:00
อนุมัติ
         
8 D-402 28-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:31:00
อนุมัติ
         
9 D-206 29-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:30:00
อนุมัติ
         
10 D-206 28-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:30:00
อนุมัติ
         
11 D-201 29-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:29:00
อนุมัติ
         
12 D-201 28-11-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
14-11-2562 14:28:00
อนุมัติ
         
13 D-415 15-11-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาวจุฑาทิพย์ นาราษฎร์
14-11-2562 13:55:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.
         
14 D-415 26-11-2562
เวลา 15:00:00 ถึง 21:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
13-11-2562 14:11:00
อนุมัติ
         
15 D-207 15-11-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 18:00:00
นิลุบล ไพเราะ
12-11-2562 13:24:00
อนุมัติ
         
16 D-339 12-11-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
12-11-2562 10:04:00
อนุมัติ
         
17 D-413 14-11-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 18:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
11-11-2562 17:43:00
อนุมัติ
         
18 D-413 11-11-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
สมจัน ชนะมูล
11-11-2562 12:11:00
อนุมัติ
         
19 D-309 16-11-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
09-11-2562 14:47:00
อนุมัติ
         
20 D-206 11-11-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
น.ส.จารุวรรณ สุระพินิจ
08-11-2562 21:51:00
อนุมัติ
         
21 D-413 26-11-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
08-11-2562 18:29:00
อนุมัติ
         
22 D-207 11-11-2562
เวลา 14:30:00 ถึง 17:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
08-11-2562 15:32:00
อนุมัติ
         
23 D-207 09-11-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
นิลุบล ไพเราะ
08-11-2562 15:14:00
อนุมัติ
         
24 D-413 11-11-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
08-11-2562 13:40:00
อนุมัติ
         
25 D-339 11-11-2562
เวลา 15:00:00 ถึง 20:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
08-11-2562 12:43:00
อนุมัติ
         
26 D-309 15-11-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 11:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
08-11-2562 01:56:00
อนุมัติ
         
27 D-415 24-11-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 15:00:00
ว่าที่้ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
07-11-2562 21:11:00
อนุมัติ
         
28 D-309 23-11-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่้ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
07-11-2562 21:10:00
อนุมัติ
         
29 D-309 17-11-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่้ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
07-11-2562 21:09:00
อนุมัติ
         
30 D-211 10-11-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 13:00:00
พีระพล ลำเนาว์
07-11-2562 18:23:00
อนุมัติ
         
31 D-214 07-11-2562
เวลา 17:30:00 ถึง 22:00:00
วรพงศ์ เตียนศรี
07-11-2562 13:11:00
อนุมัติ
         
32 D-212 09-11-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
07-11-2562 12:55:00
อนุมัติ
         
33 D-212 16-11-2562
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวลัคณทิน กันยามา
07-11-2562 10:14:00
ไม่อนุมัติ งดใช้ห้องเนื่องจากเป็นช่วงสอบกลองภาค
         
34 D-212 15-11-2562
เวลา 18:30:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
07-11-2562 02:31:00
อนุมัติ
         
35 D-211 15-11-2562
เวลา 18:30:00 ถึง 22:00:00
นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา
07-11-2562 02:25:00
อนุมัติ
         
36 D-212 10-11-2562
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวลัคณทิน กันยามา
07-11-2562 01:34:00
อนุมัติ
         
37 D-206 14-11-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญถา
07-11-2562 00:41:00
อนุมัติ
         
38 D-201 09-11-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 15:00:00
นายฤทธิเดช. แสงซ้าย
06-11-2562 22:30:00
อนุมัติ
         
39 D-309 08-11-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 11:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
06-11-2562 20:42:00
อนุมัติ
         
40 D-334 13-11-2562
เวลา 17:30:00 ถึง 22:00:00
นันทพัทธ์ งามสง่า
06-11-2562 19:01:00
อนุมัติ
         

รวม 1565 รายการ : 40 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] ถัดไป>>