รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-411 14-11-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 18:00:00
นางสาวจุฑาทิพย์ นาราษฎร์
08-09-2562 21:23:00
อนุมัติ
         
2 D-202 08-09-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 22:00:00
นายเอกรัฐ แก้วหาวงศ์
06-09-2562 10:16:00
อนุมัติ
         
3 D-212 10-09-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
05-09-2562 22:37:00
อนุมัติ
         
4 D-201 05-10-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 13:00:00
นิลุบล ไพเราะ
05-09-2562 15:23:00
อนุมัติ
         
5 D-207 18-09-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
05-09-2562 14:18:00
อนุมัติ
         
6 D-207 13-09-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 13:30:00
นายศักดา ดุระยับ
05-09-2562 13:34:00
อนุมัติ
         
7 D-212 05-09-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายอาจิน กลับสุข
04-09-2562 17:11:00
อนุมัติ
         
8 D-333 05-09-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
นางสาสจารุวรรณ สุระพินิจ
04-09-2562 11:34:00
อนุมัติ
         
9 D-201 19-10-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 15:00:00
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
04-09-2562 11:22:00
อนุมัติ
         
10 D-201 04-09-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 15:00:00
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
04-09-2562 11:16:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกจองห้อง
         
11 D-402 05-09-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
ปวริศา เพิ่มบุญ
04-09-2562 10:18:00
อนุมัติ
         
12 D-206 05-09-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาวจารุวรรณ สุระพินิจ
04-09-2562 00:57:00
ไม่อนุมัติ ห้อง 206 เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้เปลี่ยนไปใช้ห้องอื่น
         
13 D-411 08-09-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
03-09-2562 20:20:00
อนุมัติ
         
14 D-201 05-09-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา
03-09-2562 16:16:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอน
         
15 D-202 06-09-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
อ.วิทยา อรรถโยโค
03-09-2562 15:09:00
อนุมัติ
         
16 D-201 04-09-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 21:00:00
นายวุฒิพงษ์ ปทุมวัน
03-09-2562 12:41:00
อนุมัติ
         
17 D-415 07-09-2562
เวลา 07:30:00 ถึง 16:30:00
นายศักดา ดุระยับ
03-09-2562 11:18:00
อนุมัติ
         
18 D-413 11-09-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
นายศักดา ดุระยับ
03-09-2562 11:15:00
อนุมัติ
         
19 D-413 18-09-2562
เวลา 13:30:00 ถึง 17:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
03-09-2562 11:13:00
อนุมัติ
         
20 D-413 13-09-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
นายไชยมนู กุนอก
03-09-2562 10:03:00
อนุมัติ
         
21 D-413 11-09-2562
เวลา 12:00:00 ถึง 17:00:00
นายไชยมนู กุนอก
03-09-2562 10:00:00
อนุมัติ
         
22 D-415 05-09-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 13:00:00
นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา
02-09-2562 22:11:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอน เวลา08.00-20.00 น.
         
23 D-411 05-09-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 18:00:00
นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา
02-09-2562 22:07:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอน เวลา 11.00-17.00น.
         
24 D-413 04-09-2562
เวลา 12:30:00 ถึง 16:30:00
นายศักดา ดุระยับ
02-09-2562 16:27:00
อนุมัติ
         
25 D-411 04-09-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
01-09-2562 21:52:00
อนุมัติ
         
26 D-411 14-09-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
01-09-2562 07:41:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งาน
         
27 D-415 05-09-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา
31-08-2562 21:45:00
ไม่อนุมัติ ยังไม่มีการประกาศงดการเรียนการสอน และห้องมีการใช้การเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
         
28 D-219 02-09-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา
31-08-2562 20:51:00
อนุมัติ
         
29 D-202 01-09-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา
31-08-2562 16:02:00
อนุมัติ
         
30 D-206 02-09-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
น.ส.จารุวรรณ สุระพินิจ
31-08-2562 14:50:00
อนุมัติ
         
31 D-333 11-09-2562
เวลา 14:30:00 ถึง 15:30:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
31-08-2562 13:40:00
อนุมัติ
         
32 D-201 14-09-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 16:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
31-08-2562 13:38:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งาน
         
33 D-333 02-09-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายธงฉาน บุดดา
30-08-2562 17:26:00
อนุมัติ
         
34 D-201 30-08-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายธงฉาน บุดดา
29-08-2562 22:26:00
อนุมัติ
         
35 D-202 06-10-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
โอม ฉัตรนนท์
29-08-2562 15:54:00
อนุมัติ
         
36 D-334 02-09-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
เทวฤทธิ์ ศรีมะวงษ์
29-08-2562 12:57:00
อนุมัติ
         
37 D-334 30-08-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
เทวฤทธิ์ ศรีมะวงษ์
29-08-2562 11:48:00
อนุมัติ
         
38 D-202 29-08-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
ณรงค์ศักดิ์ สุขประสพ
28-08-2562 14:33:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
39 D-411 14-09-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
27-08-2562 16:02:00
อนุมัติ
         
40 D-415 27-08-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 21:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
27-08-2562 14:51:00
อนุมัติ
         

รวม 4607 รายการ : 116 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] 85 [ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ] ถัดไป>>