รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-402 06-10-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 19:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
30-09-2566 18:17:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
2 D-202 03-10-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
ศศิธร สอนสุภาพ
29-09-2566 13:58:00
อนุมัติ
         
3 D-334 15-10-2566
เวลา 09:00:00 ถึง 16:00:00
นิลุบล ไพเราะ
29-09-2566 11:10:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เรียนอาจารย์ นิลุบล ไพเราะ ด้วยในวันเสาร์ที่ 15 ต.ค.2566 ห้อง D-334 มีการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1306302 (ผศ.ศุทธิกานต์ มีจั่น)
         
4 D-413 03-10-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 12:00:00
นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ
29-09-2566 10:28:00
อนุมัติ
         
5 D-413 04-10-2566
เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
29-09-2566 09:59:00
อนุมัติ
         
6 D-206 02-10-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
29-09-2566 00:44:00
อนุมัติ
         
7 D-207 03-10-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
เสาวลักษณ์ แสงโยธา
28-09-2566 11:21:00
อนุมัติ
         
8 D-340 04-10-2566
เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
28-09-2566 10:55:00
อนุมัติ
         
9 D-338 04-10-2566
เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
28-09-2566 10:52:00
อนุมัติ
         
10 D-413 02-10-2566
เวลา 16:30:00 ถึง 17:30:00
จุไลรัตน์ ผดุงกิจ
28-09-2566 09:40:00
อนุมัติ
         
11 D-309 10-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
28-09-2566 09:33:00
อนุมัติ
         
12 D-309 09-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
28-09-2566 09:30:00
อนุมัติ
         
13 D-309 08-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
28-09-2566 09:27:00
อนุมัติ
         
14 D-309 07-12-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
28-09-2566 09:25:00
อนุมัติ
         
15 D-309 07-12-3109
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
28-09-2566 09:22:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก จองใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 07 ธันวาคม 3109
         
16 D-214 27-09-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
ขวัญพิชา ภูเต้านิล
27-09-2566 12:38:00
อนุมัติ
         
17 D-309 02-10-3109
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย
27-09-2566 10:48:00
อนุมัติ
         
18 D-413 28-09-2566
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวพรรณี แก้วบุญเรือง
27-09-2566 09:23:00
อนุมัติ
         
19 D-207 29-09-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
26-09-2566 16:36:00
อนุมัติ
         
20 D-340 11-10-2566
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
โอม ฉัตรนนท์
26-09-2566 12:07:00
อนุมัติ
         
21 D-206 30-09-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
นายนนทกร ศรีทะรัง
26-09-2566 11:39:00
อนุมัติ
         
22 D-201 30-09-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
นายนนทกร ศรีทะรัง
26-09-2566 11:39:00
อนุมัติ
         
23 D-339 26-09-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 10:30:00
อ.ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
26-09-2566 07:53:00
อนุมัติ
         
24 D-206 27-09-2566
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
26-09-2566 00:24:00
อนุมัติ
         
25 D-201 29-09-2566
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
นายนนทกร ศรีทะรัง
25-09-2566 07:11:00
อนุมัติ
         
26 D-201 30-09-2566
เวลา 08:00:00 ถึง 20:30:00
นายนนทกร ศรีทะรัง
25-09-2566 07:09:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา16.30 น. หากต้องการใช้สามารถเข้ามาจองในระบบได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.
         
27 D-206 30-09-2566
เวลา 08:00:00 ถึง 20:30:00
นายนนทกร ศรีทะรัง
25-09-2566 07:08:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา16.30 น. หากต้องการใช้สามารถเข้ามาจองในระบบได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
         
28 D-206 29-09-2566
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
นายนนทกร ศรีทะรัง
25-09-2566 07:06:00
อนุมัติ
         
29 D-206 25-09-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร
24-09-2566 17:10:00
อนุมัติ
         
30 D-207 04-10-2566
เวลา 13:30:00 ถึง 17:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
24-09-2566 14:08:00
อนุมัติ
         
31 D-212 26-09-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
22-09-2566 17:27:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ห้อง D-212 มีการจัดการเรียนการสอน
         
32 D-207 26-09-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
เสาวลักษณ์ แสงโยธา
22-09-2566 17:16:00
อนุมัติ
         
33 D-211 29-09-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
ภัคจิรา สาระวัน
22-09-2566 13:20:00
อนุมัติ
         
34 D-211 27-09-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
ภัคจิรา สาระวัน
22-09-2566 13:18:00
อนุมัติ
         
35 D-207 27-09-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
ศศิธร สอนสุภาพ
21-09-2566 22:56:00
อนุมัติ
         
36 D-219 21-09-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
ศศิธร สอนสุภาพ
21-09-2566 15:59:00
อนุมัติ
         
37 D-340 05-10-2566
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
21-09-2566 12:23:00
อนุมัติ
         
38 D-338 21-09-2566
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
อ.ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
21-09-2566 11:55:00
อนุมัติ
         
39 D-402 16-10-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
ขวัญพิชา ภูเต้านิล
20-09-2566 18:36:00
อนุมัติ
         
40 D-402 11-10-2566
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
ขวัญพิชา ภูเต้านิล
20-09-2566 18:35:00
อนุมัติ
         

รวม 5098 รายการ : 128 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ] ถัดไป>>