รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-414 14-08-2565
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
18-07-2565 13:48:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
2 D-201 13-08-2565
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
18-07-2565 13:47:00
ไม่อนุมัติ
         
3 D-413 07-08-2565
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
18-07-2565 13:36:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
4 D-413 06-08-2565
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
18-07-2565 13:34:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
5 D-207 19-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
นางสาวญาฒิณัณ โพธิ์บุบผา
14-07-2565 13:30:00
อนุมัติ
         
6 D-201 19-07-2565
เวลา 17:00:00 ถึง 20:30:00
สุทธิกรานต์ ไวขุนทด
13-07-2565 19:51:00
อนุมัติ
         
7 D-219 23-07-2565
เวลา 09:00:00 ถึง 16:30:00
นางสาวจารุณี มาพร (แทนอ.เชิงชาญ จงสมชัย)
12-07-2565 13:40:00
อนุมัติ
         
8 D-413 18-07-2565
เวลา 08:00:00 ถึง 17:30:00
นันทนพ เข็มเพชร
12-07-2565 13:11:00
อนุมัติ
         
9 D-338 22-07-2565
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวปภาดา รัตนตระกูล
12-07-2565 09:16:00
อนุมัติ
         
10 D-202 21-07-2565
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
นายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู
11-07-2565 13:15:00
ไม่อนุมัติ ต้องมีอาจารย์หรือบุคลากรเป็นผู้ควบคุม ตามนโยบายวิทยาลัยฯ
         
11 D-207 11-07-2565
เวลา 16:30:00 ถึง 20:30:00
สุทธิกรานต์ ไวขุนทด
11-07-2565 09:45:00
อนุมัติ
         
12 D-206 18-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
11-07-2565 08:32:00
อนุมัติ
         
13 D-207 12-07-2565
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
10-07-2565 21:14:00
อนุมัติ
         
14 D-212 12-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
นางสาวญาฒิณัณ โพธิ์บุบผา
10-07-2565 19:33:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอน
         
15 D-207 22-07-2565
เวลา 19:00:00 ถึง 20:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
09-07-2565 21:15:00
อนุมัติ
         
16 D-415 24-07-2565
เวลา 09:00:00 ถึง 20:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
09-07-2565 21:11:00
อนุมัติ
         
17 D-415 23-07-2565
เวลา 16:30:00 ถึง 20:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
09-07-2565 21:10:00
อนุมัติ
         
18 D-207 18-07-2565
เวลา 19:00:00 ถึง 20:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
09-07-2565 21:03:00
อนุมัติ
         
19 D-413 27-07-2565
เวลา 14:00:00 ถึง 16:30:00
นันทนพ เข็มเพชร
08-07-2565 15:57:00
อนุมัติ
         
20 D-207 11-07-2565
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
นางสาวสุทธิกรานต์ ไวขุนทด
07-07-2565 18:40:00
ไม่อนุมัติ ต้องมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมตามนโยบาย วิทยาลัยฯ
         
21 D-207 08-07-2565
เวลา 17:30:00 ถึง 19:30:00
นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิสาย
07-07-2565 17:24:00
อนุมัติ
         
22 D-212 09-07-2565
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวอิงดาว ภาคพาไชย
06-07-2565 19:39:00
อนุมัติ
         
23 D-338 07-07-2565
เวลา 10:30:00 ถึง 12:00:00
นายภานุมาศ ชาติประเสริฐ
06-07-2565 18:14:00
อนุมัติ
         
24 D-338 08-07-2565
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
นานภานุมาศ ชาติประเสริฐ
06-07-2565 18:12:00
อนุมัติ
         
25 D-206 08-07-2565
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
06-07-2565 13:13:00
อนุมัติ
         
26 D-411 08-07-2565
เวลา 15:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวจารุณี มาพร (แทนอ.เชิงชาญ จงสมชัย)
06-07-2565 08:45:00
อนุมัติ
         
27 D-206 06-07-2565
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
05-07-2565 21:48:00
อนุมัติ
         
28 D-201 05-07-2565
เวลา 17:30:00 ถึง 19:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
05-07-2565 17:30:00
อนุมัติ
         
29 D-207 20-07-2565
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวปภาดา รัตนตระกูล
05-07-2565 14:10:00
อนุมัติ
         
30 D-414 05-07-2565
เวลา 10:00:00 ถึง 20:30:00
นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหง
04-07-2565 21:28:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ใช้ห้อง 207 แทน
         
31 D-207 05-07-2565
เวลา 10:00:00 ถึง 15:30:00
นายจักรกฤษ ยิงกำแหง
04-07-2565 17:44:00
อนุมัติ
         
32 D-202 08-07-2565
เวลา 17:00:00 ถึง 19:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
04-07-2565 17:43:00
อนุมัติ
         
33 D-202 07-07-2565
เวลา 17:00:00 ถึง 19:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
04-07-2565 17:43:00
อนุมัติ
         
34 D-202 06-07-2565
เวลา 17:00:00 ถึง 19:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
04-07-2565 17:42:00
อนุมัติ
         
35 D-202 05-07-2565
เวลา 17:00:00 ถึง 19:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
04-07-2565 17:41:00
อนุมัติ
         
36 D-309 06-08-2565
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
04-07-2565 11:30:00
อนุมัติ
         
37 D-413 04-07-2565
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
นันทนพ เข็มเพชร
04-07-2565 09:08:00
อนุมัติ
         
38 D-207 05-07-2565
เวลา 16:00:00 ถึง 20:00:00
นายจักรกฤษณ์ ยิงคำแหง
03-07-2565 16:56:00
อนุมัติ
         
39 D-309 10-07-2565
เวลา 08:30:00 ถึง 13:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
02-07-2565 22:39:00
อนุมัติ
         
40 D-413 04-07-2565
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
สิบเอก นันทนพ เข็มเพชร
01-07-2565 21:36:00
อนุมัติ
         

รวม 4594 รายการ : 115 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] ถัดไป>>