รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-219 14-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
13-11-2561 21:39:00
อนุมัติ
         
2 D-211 17-11-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
13-11-2561 19:15:00
อนุมัติ
         
3 D-402 25-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 16:00:00
จีรวัฒน์ เจริญสุข
13-11-2561 16:20:00
อนุมัติ
         
4 D-211 14-11-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
ยูทากะ โฮจิ
13-11-2561 14:20:00
อนุมัติ
         
5 D-402 24-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 16:00:00
จีรวัฒน์ เจริญสุข
13-11-2561 13:54:00
อนุมัติ
         
6 D-212 15-11-2561
เวลา 18:30:00 ถึง 22:00:00
นายอาจิน กลับสุข
13-11-2561 09:57:00
อนุมัติ
         
7 D-202 13-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
ศราวุธ แสงสุวรรณ์
13-11-2561 09:43:00
อนุมัติ
         
8 D-339 14-11-2561
เวลา 15:00:00 ถึง 16:30:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
13-11-2561 07:59:00
อนุมัติ
         
9 D-201 13-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
ศราวุธ แสงสุวรรณ์
13-11-2561 01:36:00
ไม่อนุมัติ ให้เปลี่ยนเป็นห้องที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งาน
         
10 D-202 14-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
ศราวุธ แสงสุวรรณ์
13-11-2561 01:34:00
อนุมัติ
         
11 D-207 15-11-2561
เวลา 18:30:00 ถึง 22:00:00
นายอาจิน กลับสุข
12-11-2561 17:39:00
ไม่อนุมัติ ขอให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนห้องไปใช้ห้องอื่น เนื่อจากห้อง D-207 ไม่พร้อมการใช้งาน
         
12 D-413 14-11-2561
เวลา 16:00:00 ถึง 18:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
12-11-2561 15:37:00
อนุมัติ
         
13 D-211 14-11-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
12-11-2561 15:22:00
อนุมัติ
         
14 D-207 15-11-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
จุไลรัตน์ ผดุงกิจ
12-11-2561 14:15:00
อนุมัติ
         
15 D-219 13-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
12-11-2561 09:51:00
อนุมัติ
         
16 D-414 17-11-2561
เวลา 11:00:00 ถึง 14:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
10-11-2561 15:52:00
อนุมัติ
         
17 D-219 11-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
09-11-2561 20:02:00
อนุมัติ
         
18 D-212 17-11-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
นายเฉลิมพล ไชยหาบุตร
09-11-2561 14:32:00
อนุมัติ
         
19 D-207 17-11-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
นายเฉลิมพล ไชยหาบุตร
09-11-2561 14:17:00
ไม่อนุมัติ เปลี่ยนเป็นห้อง D-212 แล้วทำการจองเข้ามาใหม่นะครับ
         
20 D-338 12-11-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 15:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
09-11-2561 11:03:00
อนุมัติ
         
21 D-413 14-11-2561
เวลา 13:30:00 ถึง 16:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
09-11-2561 10:52:00
อนุมัติ
         
22 D-309 28-11-2561
เวลา 09:30:00 ถึง 11:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
09-11-2561 08:53:00
อนุมัติ
         
23 D-309 21-11-2561
เวลา 09:30:00 ถึง 11:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
09-11-2561 08:52:00
อนุมัติ
         
24 D-309 24-11-2561
เวลา 09:30:00 ถึง 16:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
09-11-2561 08:50:00
อนุมัติ
         
25 D-413 15-11-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
มารุต บุปผามาลา
08-11-2561 16:08:00
อนุมัติ
         
26 D-402 10-12-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 14:30:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
08-11-2561 11:04:00
อนุมัติ
         
27 D-219 18-11-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นางสาวทิพานัน แสนโคตร
08-11-2561 01:57:00
อนุมัติ
         
28 D-201 18-11-2561
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
08-11-2561 01:55:00
อนุมัติ
         
29 D-415 00-00-543
เวลา 07:00:00 ถึง 12:00:00
วริทธินันท์ สังฆฤทธิ์
07-11-2561 19:28:00
ไม่อนุมัติ วันที่และเวลาไม่ถูกต้อง
         
30 D-415 21-11-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 22:00:00
ภูมินันท์ ภูมี
07-11-2561 18:50:00
อนุมัติ
         
31 D-207 12-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
ภูมินันท์ ภูมี
07-11-2561 18:20:00
ไม่อนุมัติ ห้องไม่พร้อมการใช้งาน
         
32 D-414 17-11-2561
เวลา 07:00:00 ถึง 10:30:00
วรวุฒิ จำลองนาค
07-11-2561 14:13:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิก
         
33 D-411 17-11-2561
เวลา 06:30:00 ถึง 14:00:00
วรวุฒิ จำลองนาค
07-11-2561 14:10:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิก
         
34 D-415 14-11-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
07-11-2561 11:04:00
อนุมัติ
         
35 D-402 29-11-2561
เวลา 14:30:00 ถึง 15:30:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
07-11-2561 10:55:00
อนุมัติ
         
36 D-211 10-11-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
07-11-2561 10:48:00
อนุมัติ
         
37 D-219 08-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
06-11-2561 15:56:00
อนุมัติ
         
38 D-219 07-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
06-11-2561 15:53:00
อนุมัติ
         
39 D-413 19-12-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
06-11-2561 15:18:00
อนุมัติ
         
40 D-411 01-12-2561
เวลา 06:00:00 ถึง 18:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
06-11-2561 13:34:00
อนุมัติ
         

รวม 4607 รายการ : 116 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ] 105 [ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ] ถัดไป>>