รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-218 04-04-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
01-04-2562 22:16:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนถึงเวลา 20.00 น.
         
2 D-218 03-04-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
01-04-2562 22:14:00
อนุมัติ
         
3 D-218 02-04-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
01-04-2562 19:59:00
อนุมัติ
         
4 D-211 08-04-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 13:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
01-04-2562 17:24:00
อนุมัติ
         
5 D-214 05-04-2562
เวลา 11:30:00 ถึง 16:00:00
บุณยานุช สานุช
01-04-2562 15:45:00
อนุมัติ
         
6 D-415 05-04-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 18:30:00
มารุต บุบผามาลา
01-04-2562 14:56:00
อนุมัติ
         
7 D-413 17-04-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 16:30:00
มารุต บุบผามาลา
01-04-2562 14:52:00
อนุมัติ
         
8 D-207 03-04-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 21:00:00
ภูมินันท์ ภูมี
01-04-2562 14:33:00
อนุมัติ
         
9 D-207 05-04-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 18:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
01-04-2562 11:44:00
อนุมัติ
         
10 D-206 08-04-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 11:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
01-04-2562 11:41:00
อนุมัติ
         
11 D-414 03-04-2562
เวลา 12:00:00 ถึง 13:00:00
ภานุมาศ ชาติประเสริฐ
29-03-2562 14:55:00
อนุมัติ
         
12 D-211 31-03-2562
เวลา 10:30:00 ถึง 17:00:00
สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
29-03-2562 08:15:00
อนุมัติ
         
13 D-402 21-04-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 12:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
29-03-2562 06:32:00
อนุมัติ
         
14 D-411 21-04-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 12:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
29-03-2562 06:31:00
อนุมัติ
         
15 D-212 31-03-2562
เวลา 16:30:00 ถึง 20:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
29-03-2562 04:14:00
อนุมัติ
         
16 D-201 01-04-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
ภัทรา ภูศรีฐาน
28-03-2562 20:29:00
อนุมัติ
         
17 D-413 03-04-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
28-03-2562 18:09:00
อนุมัติ
         
18 D-333 03-04-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
วินัย ผลเจริญ
28-03-2562 13:55:00
อนุมัติ
         
19 D-201 03-04-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
วินัย ผลเจริญ
28-03-2562 13:51:00
ไม่อนุมัติ จองผิดพลาด
         
20 D-411 21-04-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
28-03-2562 13:18:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งาน
         
21 D-402 21-04-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
28-03-2562 13:17:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งาน
         
22 D-202 30-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 15:00:00
อัญชลีกร วงศ์จรัสกุล
28-03-2562 12:52:00
อนุมัติ
         
23 D-211 03-04-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
28-03-2562 10:17:00
อนุมัติ
         
24 D-207 28-03-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
ภัทรา ภูศรีฐาน
27-03-2562 21:53:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
25 D-207 27-03-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
27-03-2562 00:46:00
อนุมัติ
         
26 D-212 27-03-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 21:00:00
นายอภิวัฒน์ เกตุมาลา
26-03-2562 13:22:00
อนุมัติ
         
27 D-201 20-04-2562
เวลา 12:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
26-03-2562 11:58:00
อนุมัติ
         
28 D-219 28-03-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
25-03-2562 19:46:00
อนุมัติ
         
29 D-206 01-04-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
25-03-2562 19:33:00
อนุมัติ
         
30 D-207 17-04-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 20:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
25-03-2562 17:47:00
อนุมัติ
         
31 D-206 28-03-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
นายอาจิน กลับสุข
25-03-2562 12:28:00
อนุมัติ
         
32 D-201 21-04-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
23-03-2562 23:47:00
อนุมัติ
         
33 D-212 30-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
23-03-2562 23:29:00
อนุมัติ
         
34 D-219 25-03-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
ศราวุฒิ วิสาพรม
22-03-2562 17:46:00
อนุมัติ
         
35 D-201 02-04-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 13:30:00
อุไรวรรณ แซ่ว่อง
22-03-2562 16:36:00
อนุมัติ
         
36 D-219 06-04-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
22-03-2562 14:31:00
อนุมัติ
         
37 D-214 29-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
22-03-2562 12:04:00
อนุมัติ
         
38 D-212 29-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
22-03-2562 11:41:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอน เวลา 11.00-14.00 น. ครับ
         
39 D-218 28-03-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
21-03-2562 11:25:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากเป็นการจองตลอดภาคการศึกษา ทางฝ่ายพัสดุได้แจ้งให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการย้ายห้องเรียนเรียบร้อยแล้วครับ
         
40 D-411 27-03-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 22:00:00
นายศราวุธ แสงสุวรรณ์
21-03-2562 01:57:00
อนุมัติ
         

รวม 4594 รายการ : 115 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] 96 [ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] ถัดไป>>