เมนูหลัก > งานวิจัยคณาจารย์

 
 
    Abstract
     
 

ปี 2551

1.   การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ศุทธิกานต์ มีจั่น
     
  ปี 2552
1.   ระบอบความร่วมมือของแม่น้าระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบแม่น้าไรน์และแม่น้าดานูบในยุโรปกับแม่น้าโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โอม ฉัตรนนท์
2.   ประสบการณ์การจัดการความขัดแย้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
3.   การประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2548 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตุลญา โรจน์ทังคำ
4.   สภาเยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ธวัชชัย ป้องศรี
5.   การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่
ประโยชน์ ส่งกลิ่น
6.   สิทธิทางการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา : ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พนารัตน์ มาศฉมาดล
7.   แนวคิดหลังอาณานิคมนิยม : บทสำรวจทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาสังคมและการเมืองไทย วินัย ผลเจริญ
8.   ความคาดหวังของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคามที่มีต่อการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศิษฏ์ เจนนานนท์
9.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
สิทธิชัย ตันศรีสกุล
10.   แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรคู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต (สิทธิมนุษยชนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อมรรัตน์ (อริยะชัยประดิษฐ์) นิ่มหนู
11.   การศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
เชิงชาญ จงสมชัย
     
  ปี 2553
1.   ความรู้ ความเข้าใจ ถึงสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างของส่วนราชการ : กรณีศึกษาลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จีรศักดิ์ โพกาวิน
2.   รูปแบบการถือครองที่ดินของคนต่างชาติในจังหวัดมหาสารคาม
ชาคริต ขันนาโพธิ์
3.   ความสำคัญของแนวคิดสิทธิมนุษยชนต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย
นพดล นิ่มหนู อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู
4.   การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
รวิวรรณ อินทรวิชา
5.   ผลกระทบของการค้าชายแดนไทย-ลาวต่อชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษา สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.หนองคาย
วรวุฒิ จำลองนาค
6.   ปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินในเขตป่า ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านหนองจาน ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล
7.   แนวทางการดำเนินชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
8.   การเฝ้าระวังการเมืองและนโยบายในพื้นที่ภาคอีสาน
ปิยะพงษ์ บุษบงก์
     
  ปี 2554
1.   นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : วิพากษ์โดยใช้ทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น รอว์ลส์
ไพรวัลย์ เคนพรม
2.   การทําแท้งในจงัหวดัมหาสารคาม: ศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการควบคมุการทําแท้งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ดวงเดน่ นาคสีหราช
3.   ความต้องการและอปุสรรคของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท ต่อการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น : ศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองและองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
จีรวัฒน์ เจรญิสุข
4.   ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำกับการพัฒนาประเทศไทย : สํารวจองค์ความรู้เบื้องต้น
โอม ฉัตรนนท์
5.   นโยบายสาธารณะยุคหลังสมัยใหม่
ประโยชน์ ส่งกลิ่น
6.   ปัญหาในการนําพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช ๒๕๒๒ ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีใบสั่งของเจ้าพนักงานตํารวจจราจร ในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม และสถานีตํารวจภูธรกันทรวิชัย
วิศิษฏ์ เจนนานนท์, อัญชลี พลอยเพ็ชร
7.   ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองเด็ก ศึกษาเฉพาะกรณี การสอบปากคําเด็กในคดีอาญา
สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล
8.   ปัญหาทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทบุคลากรในสถาบันการศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
9.   มาตรการทางกฎหมายในการค้มุครองสิทธิส่วนบคุคลของผู้ถููกรบกวน จากการติดต่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตลุญา โรจน์ทังคำ คณาธิป ทองรวีวงศ์
10.   สิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดอาญา : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู
11.   ผลผูกพันและสภาพบังคบัของคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ชาคริต ขันนาโพธิ์
12.   องค์กรแห่งความสุข : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จีรศักดิ์ โพกาวิน
     
  ปี 2555
1.   การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามประกาศฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม
ตุลญา โรจน์ทังคำ เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
2.   การพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษานิสิตเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นิลุบล ไพเราะ มนัสวี อรชุนะกะ สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
3.   ความเข้าใจและความตระหนักรู้ต่อการหมิ่นประมาทในโลกออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธีรศักดิ์ กองสมบัติ
4.   ความสัมพันธ์ทางการค้าเชิงพึ่งพาระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่วงปีพ.ศ. 2550-2554 : ศึกษาด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
5.   ทัศนคติต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบกในจังหวัดมหาสารคาม: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชาคริต ขันนาโพธิ์
6.   นโยบายสาธารณะยุคหลังสมัยใหม่ : ศึกษากรณีนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม
ประโยชน์ ส่งกลิ่น
7.   บทบาทเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคามในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน
อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู
8.   ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำในแม่น้ำชีกรณีศึกษา บ้านเกิ้ง ต.เกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล
9.   การใช้วิถีชุมชนแบบดั้งเดิม เสริมสร้างการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งกรณีศึกษา บ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด
สิทธิชัย ตันศรีสกุล
10.   ปัญหาทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่ากรณีศึกษา ป่าชุมชนโคกใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
11.   ผลกระทบของการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
วรวุฒิ จำลองนาค
12.   ศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีชุมชนบ้านดอนมัน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์
     
  ปี 2556
1.   ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนของการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 ต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
2.   การซื้อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
3.   ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ประชาคมอาเซียน : ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ในเขตอําเภอเมืองมหาสารคาม และอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
4.   การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออก ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเผาในที่เกษตร
5.   การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช่วงปี พ.ศ. 2550-2555: กรณีศึกษาด่านศุลกากรคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
6.   การเมืองว่าด้วยเรื่องพืชพลังงานและความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตร: ศึกษากรณีการ ปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ