วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ "ปัญญาสาธารณะ (Mahasarakham forum) : โสเหล่เข้มข้น เพื่อคนมหาสารคาม"
: โครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
 
 
COPAG อบรมการเขียนรูปแบบบทนิพนธ์ผ่านโปรแกรม iThesis
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560