: โครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 ของผู้ที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ หัวข้อ Good Governance and Transformermative Leadership in Asia
 
 
 
 
 
COPAG จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 3/2559
COPAG จัดงาน “ฮักแพง เบิ่งแยงฮูปแต้มดงบัง” ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560