ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเวทีสาธารณะ "มหาสารคาม Forum ปัญญาสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563"
อเชิญชวนร่วมรับฟังการบรรยายสาธารณะ หัวข้อเรื่อง "Farmer to Farmer Methods: Promoting and Scaling Up Peasant Agroecology" และ "Social Movements in Latin America"
 
 
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม "มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22)"
COPAG จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร
COPAG ร่วมงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ ประจำปี 2564