สมัครงานโครงการจ้างเหมา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 
 
 
 
 
COPAG ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563  
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 1/2563
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม "มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 "