วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เชิญศิษย์เก่า นิสิต บุคลากร ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา "โกลหนู COPAG CUP ครั้งที่ 1"
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ "ปัญญาสาธารณะ (Mahasarakham forum) : โสเหล่เข้มข้น เพื่อคนมหาสารคาม"
 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 “Inspiration : สร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน”
COPAG ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ครั้งที่ 1/2561