: โครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 ของผู้ที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ หัวข้อ Good Governance and Transformermative Leadership in Asia
 
 
 
 
 
COPAG ร่วมกับ เทศบาลตำบลขามเรียง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
อธิการบดี มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง