ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“บทบาทของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับใหม่) ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสาธารณสุขและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร”
 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาการออกแบบการจัดการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์
โฟกัสกรุ๊ป “การรับรู้ ความคาดหวังของประชาชนต่อกองทุนพัฒนาสื่อฯ”
วารสารการเมืองการปกครองได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1