การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ COPAG LIBRARY MASCOT ในงาน "COPAG BOOK FAIR #1"
ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง US Election 2020 and Its Implications for Thailand
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจารย์ดีเด่นดีเด่น มมส ประจำปี 63
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้่อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบอนนไลน์ (ฉบับที่14)
วิทยาลัยการเมืองฯ สวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหาร มมส