วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายปรากฏการณ์ทางการเมืองในปี 2566
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปี (2546-2566)
 
 
 
 
 
COPAG สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ประจำปี 2566
COPAG จัดโครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต
ประกาศรับสมัครนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองเข้าแข่งขันนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566