วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เชิญศิษย์เก่า นิสิต บุคลากร ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา "โกลหนู COPAG CUP ครั้งที่ 1"
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ "ปัญญาสาธารณะ (Mahasarakham forum) : โสเหล่เข้มข้น เพื่อคนมหาสารคาม"
 
 
 
 
 
นิสิต บุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ
นิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560