ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการฯ ณ สปป.ลาว ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
 
 
 
 
 
อธิการบดี มมส ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการสำหรับนิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดวงโส “ประชาธิปไตยในมุมมองของนิสิต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนา 2475