ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมงาน #วันคล้ายวันสถาปนา ๑๗ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "อีสานในสายธารความเปลี่ยนแปลง" ถอดรหัส "ความเป็นไทย" ในการเมืองไทย หัวข้อ การสร้างอัตลักษณ์ไทยกับชาตินิยมทางวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
แถลงการณ์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากอธิการบดี มมส
โครงการบริการวิชาการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2563