เมนูหลัก >หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 
 
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2559)
     
  ชื่อหลักสูตร   รัฐศาสตรบัณฑิต  (Bachelor of Political Science)      ตัวย่อ   ร.บ. (B.Pol.Sci.)
    รหัสหลักสูตร   :  25490211107218
     
  รายละเอียดหลักสูตร
    มี 3 วิชาเอก        :  วิชาการเมืองการปกครอง  วิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ  วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   

-จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

     
  รูปแบบของหลักสูตร
   

- ภาษาที่ใช้        :  ภาษาไทย
- การรับเข้าศึกษา  :  รับนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   :  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  คือ  ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
- ระยะเวลาในการศึกษา  :  4  ปี
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
  ค่าเทอมเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ  13,000  บาท
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  104,000  บาท

     
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   

- ปลัดอำเภอ 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานคดีปกครอง
- เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 
- ตำรวจ 
- พนักงานคุมประพฤติ  
- เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  ทำงานในบริษัท  ห้างร้านเอกชนในตำแหน่งต่าง ๆ  เช่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ หรืออาจจะทำงานในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
- ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย      ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     
  โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
   

 

 วิชาเอกการเมืองการปกครอง

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการปี 2558

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ไม่น้อยกว่า)

30

30

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (ไม่น้อยกว่า)
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก

72
-
30
-

90
36
30
24

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
(ไม่น้อยกว่า)

-

15

4. หมวดวิชาเลือกเสรี  (ไม่น้อยกว่า)

6

6

รวม  ไม่น้อยกว่า

120

141

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการปี 2558

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ไม่น้อยกว่า)

30

30

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (ไม่น้อยกว่า)
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก

72
-
30
-

90
36
30
24

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
(ไม่น้อยกว่า)

-

15

4. หมวดวิชาเลือกเสรี  (ไม่น้อยกว่า)

6

6

รวม  ไม่น้อยกว่า

120

141

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการปี 2558

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุง

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)

30

30

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (ไม่น้อยกว่า)
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
- ภาษาต่างประเทศที่สอง
- วิชาเลือกในเอก  

72
-
30
-
-
-

96
36
36
24
   6   
18

3. หมวดวิชาเลือกนอกวิชาเอก/นอกหลักสูตรในคณะหรือนอกคณะ
(ไม่น้อยกว่า)

-

9

4. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า)

6

6

รวม ไม่น้อยกว่า

120

141

     
  เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร
   


- รายละเอียดรายวิชาและโครงสร้างการศึกษา