เมนูหลัก > ทุนวิจัย (ภายนอก)

 
 
  Download เอกสาร
1 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา" ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563