เมนูหลัก > งานการเงินและบัญชี

 
 
    งานการเงินและบัญชี
     
   

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติโครงการ
  ขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและสัมมนา
  ขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำการ
     
    แบบฟอร์มต่างๆ
  ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ
  แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
  แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ใบมอบฉันทะ
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  ใบสำคัญรับเงิน
  สัญญาการยืมเงิน
  เอกสารประกอบการเบิกงาน ( Check List )
     
    ติดต่อสอบถาม งานการเงินและบัญชี โทร. 3756