เมนูหลัก > ยุทธศาสตร์

 
 
    ยุทธศาสตร์
     
    เพื่อให้เป็นวิทยาลัยฯตามปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
     
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1การมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เป็นเลิศพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Excellent Learning and Teaching andLooking Forward to Asean andInternational Connectivities) ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     
  ยุทธศาสตร์ที่2 การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์และเพื่อการจัดการชุมชนที่ดี (Best-Good Practice of Creative Research Activities and Good Governance in Community)
     
  ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาศักยภาพนิสิตที่โดดเด่นทางวิชาการและกิจกรรม  (Outstanding Students Development Academic and Other Activities)
     
  ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ(Human ResourceDevelopment to Achieve Career Path)
     
  ยุทธศาสตร์ที่5 การสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (Building InternationalConnection to Achieve Academic Excellent)
     
  ยุทธศาสตร์ที่6 การพัฒนาการใช้ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย (Developmentand Implementation of Modern Administration System)
     
  ยุทธศาสตร์ที่7 สร้างความผูกพันต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นและการบริการต่อชุมชนด้วยศักยภาพของนิสิต และบุคลากรที่เข้มแข็ง (Building Commitment to Cultural Heritage andCommunity Services with Our Strength of Staff and Students)
     
  ยุทธศาสตร์ที่8 การสร้างให้เป็นวิทยาลัยสีเขียวและเป็นวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา (BuildingGreen and lively College)