เมนูหลัก >งานวิเทศสัมพันธ์

 
 
    งานวิเทศสัมพันธ์
     
    ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์
     
    - นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา
    Email : chirawan.b@msu.ac.th
     
  ข่าวสารงานวิเทศ
     
  นิสิตปริญญาเอก นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พรมหล้า รองคณบดีฯฝ่ายบัณฑิตศึกษา ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และ ดร. ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการและวิจัย นำนิสิตระดับปริญญาเอก 2 คน ได้แก่ นายกฤติทัต ฉายไสว และ นายพชร คณะมะ เดินทางไปร่วมนำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th National Socio-Legal Research Forum on Law Enforcement during the COVID-19 Pandemic” ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของบันทึกความตกลงทางวิชาการและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม

     
  รับสมัครนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-Time Student) ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในการภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทุกวิชาเอก

เพื่อเข้าร่วมโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound) ระยะสั้นเป็นเวลา 5 วัน ณ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีกำหนดเดินทางไปศึกษาในระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

     
  รับสมัครนิสิต ป.ตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษฯ ระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2562

สมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม

         
  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound)
  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ชั้น 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
อ่านเพิ่มเติม
     
  รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
       

สมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม

 

     
  COPAG ประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
 

      COPAG เข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.สิรกุล สุวินทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวจีรวรรณ บุญคำภา นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่างๆภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

อ่านเพิ่มเติม

     
  ดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้เดินทางไป Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562   ระหว่างการเดินทางไป USM ในครั้งนี้ นอกจากไปดำเนินความร่วมมือทางวิชาการแล้วนั้น ยังได้มีการพูดคุยกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ของ School of Languages, Literacies, and Translation เพื่อติดต่อและเยี่ยมชมสถานที่ในการพานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองไปศึกษาและเพิ่มประสบการณ์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม