เมนูหลัก > ผู้บริหาร

 
 
คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย
Asst.Prof.Kanta Vilachai

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
       
   

อาจารย์ ดร.สุกรี นาคแย้ม
Dr.Sukree Nakyam
รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

    อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
Dr.Chinnawat Chueasraku
รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร
       
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
Asst. Prof.Wachirawat Ariyasirichot
รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริการวิชาการ
    อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
Ms.Tipsuda Yanapirat
รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ฝ่ายพัฒนานิสิตและกฎหมาย
       
       
   
อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
Dr.Prasongchai Setthasuravich

รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
    ดร.จีรวัฒน์ เจริญสุข
Dr.Cheerawat Charoensuk

ผู้ช่วยคณบดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
       
     
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง