เมนูหลัก > ผู้บริหาร

 
 
คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
Asst. Prof. Cherngcharn Chongsomchai

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
       
   

อาจารย์กันตา วิลาชัย
Miss.Kanta Vilachai
รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร

    ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
Asst. Prof.Dr.Nattakant Akarapongpisak

รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ
       
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์
Asst.Prof.Piyapong Boossabong
รองคณบดีฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
Asst. Prof.Sunthonchai Chopyot
รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต
       
       
   
อาจารย์จินตนา เมืองแมน
Miss.Jintana Muangman

รองคณบดีฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
    อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
Miss.Tipsuda Yanapirat
ผู้ช่วยคณบดีฯ
       
       
     
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง