คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
Asst. Prof. Cherngcharn Chongsomchai

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
       
       

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
       
       
       

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
   
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
       
       
     

ผู้ช่วยคณบดี
    นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง