เมนูหลัก > ผู้บริหาร

 
 
คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย
Asst.Prof.Kanta Vilachai

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
       
   

อาจารย์ ดร.สุกรี นาคแย้ม
Dr.Sukree Nakyam
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

    อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
Dr.Chinnawat Chueasraku
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภาพลักษณ์องค์กร
       
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
Asst. Prof.Wachirawat Ariyasirichot
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริการวิชาการ
    อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
Ms.Tipsuda Yanapirat
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกฎหมาย
       
       
     
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง