เมนูหลัก > ผู้บริหาร

 
 
คณะผู้บริหาร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
Asst. Prof. Cherngcharn Chongsomchai

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
       
   

อาจารย์กันตา วิลาชัย
Ms.Kanta Vilachai
รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร

    ผศ.คะนอง พิลุน
Asst.Prof.Kanong Pilun

รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ
       
       
   
ผศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
Asst.Prof.Dr.Alongkorn Akkasaeng
รองคณบดีฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
Asst. Prof.Sunthonchai Chopyot
รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต
       
       
   
อาจารย์จินตนา เมืองแมน
Ms.Jintana Muangman

รองคณบดีฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
    ดร.สิรกุล สุวินทวงศ์
Dr.Sirakul Suwinthawong
ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์
       
       
   
อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
Mr.Wachirawat Ariyasirichot

ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายบริการวิชาการ
    นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง