เมนูหลัก > ทุนวิจัย (ภายใน)

 
 
  ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
   
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2565 (เพิ่มเติมรอบ 3)
แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2565
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณปี 2564 (เพิ่มเติม รอบ2)
ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม รอบ 2)
ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2565
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2565
ผลงานพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2564
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 และประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณนักวิจัย
ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณรายได้ปี 63 (เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563
ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบปี2562(เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท จางบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2562
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562 (คณจารย์และเจ้าหน้าที่)
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562
ขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท จางบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2561
ขยายการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 61 (คณจารย์และเจ้าหน้าที่)
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าของนิสิตระดับปริญญาโทจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2559 สำหรับปริญญาโท
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย (นิสิตระดับปริญญาโท) ประจำปี 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ปริญญาโท) 2557
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2557
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2557
ประกาศรับขอเสนอทุนวิจัย งบประมาณปี 2557 (รอบ2 ปริญญาโท)
   
   
  สำหรับบุคลากร
   
บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์มเสนอขอส่งโครงการวิจัย วจ-วปค.01
บันทึกข้อความขอส่งสัญญาขอรับทุนวิจัย
สัญญาการรับทุนอุดหนุน
บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
บันทึกข้อความขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
บันทึกข้อความขอส่งการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
แบบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
   
  สำหรับบัณฑิตศึกษา
   
บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (บัณฑิตศึกษา)
COPAG-โท-01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (บัณฑิตศึกษา)
บันทึกข้อความขอส่งสัญญาขอรับทุนวิจัย (บัณฑิตศึกษา)
สัญญาการรับทุนอุดหนุน (บัณฑิตศึกษา)
บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ( บัณฑิตศึกษา)
ใบสำคัญรับเงิน (บัณฑิตศึกษา)
บันทึกข้อความขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บัณฑิตศึกษา)
บันทึกข้อความขอส่งการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย (บัณฑิตศึกษา)
แบบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย