ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
   
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าของนิสิตระดับปริญญาโทจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2559 สำหรับปริญญาโท
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย (นิสิตระดับปริญญาโท) ประจำปี 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (NEW)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 (NEW)
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ปริญญาโท) 2557
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2557
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2557
ประกาศรับขอเสนอทุนวิจัย งบประมาณปี 2557 (รอบ2 ปริญญาโท)
   
   
  สำหรับบุคลากร
   
แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุน (วจ-วปค.01)
บันทึกข้อความขอส่งเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย
แบบฟอร์มสัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย
ใบสำคัญรับเงิน
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
   
   
  สำหรับปริญญาโท
   
แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุน (COPAG-โท-01)
บันทึกข้อความขอส่งเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย (ป.โท)
แบบฟอร์มสัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (ป.โท)
ใบสำคัญรับเงิน (ป.โท)