เมนูหลัก > ทุนวิจัย (ภายใน)

 
 
  ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
   
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม รอบ 2)
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณปี 2566
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2566 (คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2565 (เพิ่มเติมรอบ 3)
แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
   
 
  สำหรับบุคลากร
   
บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์มเสนอขอส่งโครงการวิจัย วจ-วปค.01
บันทึกข้อความขอส่งสัญญาขอรับทุนวิจัย
สัญญาการรับทุนอุดหนุน
บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
บันทึกข้อความขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
บันทึกข้อความขอส่งการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
แบบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย
บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย
   
  สำหรับบัณฑิตศึกษา
   
บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (บัณฑิตศึกษา)
COPAG-โท-01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (บัณฑิตศึกษา)
บันทึกข้อความขอส่งสัญญาขอรับทุนวิจัย (บัณฑิตศึกษา)
สัญญาการรับทุนอุดหนุน (บัณฑิตศึกษา)
บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ( บัณฑิตศึกษา)
ใบสำคัญรับเงิน (บัณฑิตศึกษา)
บันทึกข้อความขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บัณฑิตศึกษา)
บันทึกข้อความขอส่งการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย (บัณฑิตศึกษา)
แบบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
แบบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย