เมนูหลัก > คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

 
 
คณะกรรมการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
       
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
Asst. Prof.Cherngcharn Chongsomchai

ประธานกรรมการ

    รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Assoc.Prof.Dr.Supasawad Chardchawarn

กรรมการ
       
   
รองศาสตราจารย์.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
Assoc.Prof.Dr.Subunn Ieamvijarn

กรรมการ
    ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
Asst.Prof.Sunthonchai Chopyot

กรรมการ
       
   
ผศ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช
Asst. Prof.Chalermkiat Parawech

กรรมการ
    ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
Asst.Nattakant Akarapongpisak,Ph.D.

กรรมการ
       
   
อาจารย์จินตนา เมืองแมน
Miss.Jintana Muangman

กรรมการ
    อาจารย์กันตา วิลาชัย
Miss.Kanta Vilachai

กรรมการและเลขานุุการ
       
     
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

ผู้ช่วยเลขานุการ