เมนูหลัก > คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

 
 
คณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย
Asst.Prof.Kanta Vilachai

ประธานกรรมการ

       
   
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
Assoc.Prof.Dr.Subunn Ieamvijarn

กรรมการ
    ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
Asst.Prof.Dr.Pondej Chaowarat

กรรมการ
       
   
รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์
Assoc.Nittaya Wannakit

กรรมการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเกียรติ ภาระเวช
Asst. Prof.Chalermkiat Parawech

กรรมการ
       
   
อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
Dr.prasongchai Setthasuravich

กรรมการ
    อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
Ms.Tipsuda Yanapirat

กรรมการ
       
   
อาจารย์จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
Ms.Jitraporn Somyanontanakul

กรรมการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
Asst. Prof.Wachirawat Ariyasirichot

กรรมการ
       
   
อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
Dr.Chinnawat Chueasraku

กรรมการและเลขานุการ
    นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

ผู้ช่วยเลขานุการ