เมนูหลัก > คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

 
 
คณะกรรมการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
       
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
Asst. Prof.Cherngcharn Chongsomchai

ประธานกรรมการ

    รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Assoc.Prof.Dr.Supasawad Chardchawarn

กรรมการ
       
   
รองศาสตราจารย์.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
Assoc.Prof.Dr.Subunn Ieamvijarn

กรรมการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
Asst.Prof.Dr.Somkiet Poopatwiboon

กรรมการ
       
   
ผศ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช
Asst. Prof.Chalermkiat Parawech

กรรมการ
    ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
Asst.Nattakant Akarapongpisak,Ph.D.

กรรมการ
       
   
อาจารย์กันตา วิลาชัย
Miss.Kanta Vilachai

กรรมการ
    อาจารย์จินตนา เมืองแมน
Miss.Jintana Muangman

กรรมการ
       
     
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

เลขานุการ