เมนูหลัก > คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

 
 
คณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
       
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย
Asst. Prof.Cherngcharn Chongsomchai

ประธานกรรมการ

    รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
Assoc.Prof.Dr.Supasawad Chardchawarn

กรรมการ
       
   
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
Assoc.Prof.Dr.Subunn Ieamvijarn

กรรมการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
Asst.Prof.Dr.Somkiet Poopatwiboon

กรรมการ
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเกียรติ ภาระเวช
Asst. Prof.Chalermkiat Parawech

กรรมการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรชัย ชอบยศ
Asst.Prof.Sunthonchai Chopyot

กรรมการ
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คะนอง พิลุน
Asst.Prof.Kanong Pilun

กรรมการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
Asst.Prof.Dr.Alongkorn Akkasaeng

กรรมการ
       
   
อาจารย์จินตนา เมืองแมน
Miss.Jintana Muangman

กรรมการ
    อาจารย์กันตา วิลาชัย
Miss.Kanta Vilachai

กรรมการและเลขานุุการ
       
     
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

ผู้ช่วยเลขานุการ