คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
     
      ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ
Prof.Dr.Sujit Boonbonkan

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
       
   
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม
Assoc.Prof.Dr.Jaran Maluleem

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Assoc.Prof.Dr.Somjai Phagaphasvivat

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
       
       
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
Asst.Prof.Dr.Somkiet Poopatwiboon

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
     
       
       
       
       
     
      นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง