เมนูหลัก > คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

 
 
คณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย
Asst.Prof.Kanta Vilachai

ประธานกรรมการ

       
   
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
Assoc.Prof.Dr.Subunn Ieamvijarn

กรรมการ
    ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
Asst.Prof.Dr.Pondej Chaowarat

กรรมการ
       
   
รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์
Assoc.Nittaya Wannakit

กรรมการ
    อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
Ms.Tipsuda Yanapirat

กรรมการ
       
   
อาจารย์จินตนา เมืองแมน
Ms.Jintana Muangman

กรรมการ
    อาจารย์จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
Ms.Jitraporn Somyanontanakul

กรรมการ
       
     
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

ผู้ช่วยเลขานุการ