เมนูหลัก > คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

 
 
คณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       
       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย
Asst.Prof.Kanta Vilachai

ประธานกรรมการ

       
   
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
Assoc.Prof.Dr.Subunn Ieamvijarn

กรรมการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเกียรติ ภาระเวช
Asst. Prof.Chalermkiat Parawech

กรรมการ
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย
Asst. Prof.Cherngcharn Chongsomchai

กรรมการ
    อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
Ms.Tipsuda Yanapirat

กรรมการ
       
   
อาจารย์จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
Ms.Jitraporn Somyanontanakul

กรรมการ
    อาจารย์ ดร.สุกรี นาคแย้ม
Dr.Sukree Nakyam

กรรมการ
       
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
Asst. Prof.Wachirawat Ariyasirichot

กรรมการ
    นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

ผู้ช่วยเลขานุการ