ชื่อ :   ผศ.คะนอง พิลุน
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   kanong.p@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    - พธ.บ.(สังคมศึกษา) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
    - รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :